Ειδικά Κεφάλαια Οδοποιϊας

Περιγραφή Μαθήματος:

Εισαγωγή στα Ειδικά Κεφάλαια Οδοποιίας. Υψομετρική διαμόρφωση οδών και κόμβων. Χάραξη οδού με Η/Υ. Εφαρμογές στους κυκλικούς κόμβους και κόμβους μορφής Τ. Προκαταρκτική μελέτη ανισόπεδων κόμβων. Ασφάλεια του σχεδιασμού των οδών. Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας. Κυκλοφοριακός θόρυβος. Πρόβλεψη στάθμης θορύβου και σχεδιασμός ηχοφραγμάτων.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Οι βασικές γνώσεις που καλύπτονται από τα μαθήματα «ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ».

Κεφάλαια Μαθήματος

# Τίτλος Διδακτέα Ύλη Ώρες
1 Εισαγωγή Αρχές σχεδιασμού κόμβων και τύποι ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων. Υψομετρική διαμόρφωση οδών. Αρχές ασφάλειας του σχεδιασμού των οδών. 1Χ4=4
2 Χάραξη Οδού με Η/Υ Εγκατάσταση και εκκίνηση του λογισμικού. Ροή εργασίας για τη μελέτη οδού. Εφαρμογή στο θέμα προμελέτης οδού του 5ου εξαμήνου. Έλεγχος χάραξης οδού σύμφωνα με ΟΜΟΕ-Χ. 2Χ4=8
3 Ισόπεδοι κόμβοι Χάραξη οριζοντιογραφίας και μηκοτομής του άξονα της δευτερεύουσας οδού σε κόμβο Τ. Στοιχεία διαρρύθμισης. Νησίδες, μικρή και μεγάλη σταγόνα, οριογραμμές. Ορατότητα, υψομετρική διαμόρφωση κόμβου. Κυκλικοί κόμβοι. 3Χ4=12
4 Ανισόπεδοι κόμβοι Ανισόπεδοι κόμβοι τύπου ρόμβου, τετράφυλλου, μερικού τετράφυλλου και σάλπιγγας. Διαμόρφωση κλάδων εισόδου, εξόδου. Σύστημα αυτοκινητόδρομου ανισόπεδου - ισόπεδου κόμβου. Προκαταρκτική μελέτη δύο ανισόπεδων κόμβων. 3Χ4=12
5 Ασφάλεια του Σχεδιασμού των οδών και Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας Προσέγγιση του Ασφαλούς Συστήματος. Σχεδιασμός και ανθρώπινος παράγοντας. Αρχές ασφαλούς σχεδιασμού στοιχείων της οδού. Έλεγχος οδικής ασφάλειας. Διαδικασία, στάδια ελέγχου. Ελεγκτές οδικής ασφάλειας. Διενέργεια, εκπόνηση Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας σε αστικό αυτοκινητόδρομο. 3Χ4=12
6 Κυκλοφοριακός Θόρυβος Στοιχεία ακουστικής. Μέτρηση κυκλοφοριακού θορύβου. Παράμετροι κυκλοφοριακού θορύβου, διαδικασία υπολογισμού. Διαδικασία πρό-γνωσης κυκλοφοριακού θορύβου. Μείωση θορύβου, ηχοπετάσματα. 1Χ4=4

Μαθησιακοί Στόχοι

Στο μάθημα Ειδικά Κεφάλαια Οδοποιίας επιδιώκεται με βάση τις γνώσεις του Γεωμετρικού Σχεδιασμού των Οδών η κατανόηση, αφομοίωση και εφαρμογή του σχεδιασμού ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων, της χάραξης οδού με χρήση λογισμικού της Ασφάλειας του Σχεδιασμού και του Ελέγχου Οδικής Ασφάλειας και θεμάτων κυκλοφοριακού θορύβου.

Μέθοδοι και Μέσα Διδασκαλίας και Μάθησης

Μέθοδοι Διδασκαλίας Διαλέξεις στην τάξη. Επίλυση εφαρμογών στην τάξη.
Μέσα διδασκαλίας Διαφάνειες PowerPoint
Χρήση ΗΥ και προγραμμάτων Οι φοιτητές επιλύουν ασκήσεις σε ΗΥ
Θέματα (εργασίες και τεχνικές εκθέσεις) Θεματικές ασκήσεις εξαμήνου με βάση τα κύρια γνωστικά αντικείμενα της θεωρίας

Αξιολόγηση Επίδοσης

 • Τελική γραπτή εξέταση: 60%
 • Θέματα (εργασίες και τεχνικές εκθέσεις): 40%

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

Σημειώσεις Ειδικών Κεφαλαίων Οδοποιίας (εκτεταμένες) που περιέχουν αντίστοιχη προτεινόμενη διεθνή βιβλιογραφία.

Διδασκαλία:

 • Δευτέρα, 14:45 – 16:30,
  Αίθουσες:
  • Αμφ. Σιδ/κής
 • Παρασκευή, 10:45 – 12:30,
  Αίθουσες:
  • Αμφ. Σιδ/κής