English

Ειδικά Κεφάλαια Γεωμετρικού Σχεδιασμού Οδων

Περιγραφή Μαθήματος:

Εισαγωγή στο γεωμετρικό σχεδιασμό ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων και σχεδιασμός τους σε επίπεδο προμελέτης, με χρήση Η/Υ σε ψηφιακό περιβάλλον. Επιδιώκεται η γνωριμία και εξοικείωση των φοιτητών με σύγχρονες διαδικασίες σχεδιασμού οδών καθώς και η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, αλλά και σύνθεσης γνώσεων από τη βιβλιογραφία για τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων – λύσεων σε βασικά θέματα ελέγχου οδικής ασφάλειας.

Απαιτούμενες Γνώσεις

Οι βασικές γνώσεις που καλύπτονται από τα μαθήματα «ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ» και «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ».

Κεφάλαια Μαθήματος

# Τίτλος Διδακτέα Ύλη Ώρες
1 Υψομετρική διαμόρφωση οδού Υψομετρική διαμόρφωση επιφάνειας οδού, κλίση προσέγγισης σε περιοχές κόμβων. 1x4=4
2 Στοιχεία αστικής οδοποιίας Θέματα αστικής οδοποιίας (ήπια κυκλοφορία, shared space, κλπ.). 1x4=4
3 Ισόπεδοι κόμβοι (συμβατικοί) Τύποι ισόπεδων κόμβων, oριζοντιογραφία, μηκοτομή, οριογραμμές, ορατότητα σε συμβατικούς ισόπεδους κόμβους, στοιχεία διαρρύθμισης, νησίδες, μικρή και μεγάλη σταγόνα. 1x4=4
4 Ισόπεδοι κόμβοι (κυκλικοί) Τύποι, οριζοντιογραφία, μηκοτομή, διαμορφώσεις, ορατότητα σε κυκλικούς κόμβους, στοιχεία λειτουργικής ανάλυσης. 1x4=4
5 Ανισόπεδοι κόμβοι Τύποι, κριτήρια επιλογής, λειτουργική περιοχή κόμβου, αποστάσεις, ισορροπία λωρίδων, στοιχεία πλέξης, συνδετήριο – διανεμητήριο οδόστρωμα, έξοδοι – είσοδοι σε συνδετήριους κλάδους, ορατότητα, γεωμετρικός σχεδιασμός οριζοντιογραφίας – μηκοτομής – διατομών (αρτηρίας και συνδετήριων κλάδων, έξοδοι σε καμπύλες, είσοδοι, μήκη κλάδων, λωρίδες επιτάχυνσης - επιβράδυνσης). 2x4=8
6 Παρόδιος εξοπλισμός οδού Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων κατά ΕΝ1317. 1x4=4
7 Παρόδιος εξοπλισμός οδού Συστήματα παθητικής προστασίας κατά ΕΝ12767, στοιχεία οριζόντιας – κατακόρυφης σήμανσης. 1x4=4
8 Ειδικά θέματα προσδιορισμού κρίσιμων γεωμετρικών παραμέτρων Προσδιορισμός κρίσιμων γεωμετρικών παραμέτρων με βάση δυναμικά στοιχεία οχήματος, μεταβαλλόμενες κλίσεις, 3D ορατότητες. 1x4=4
9 Ανθρώπινος παράγοντας στο σχεδιασμό οδών Ανθρώπινος παράγοντας στο σχεδιασμό οδών. 1x4=4
10 Έλεγχος οδικής ασφάλειας Εισαγωγή στον έλεγχο οδικής ασφάλειας, διαδικασία, στάδια ελέγχου, ελεγκτές οδικής ασφάλειας, διενέργεια, εκπόνηση ελέγχου οδικής ασφάλειας σε αστικό αυτοκινητόδρομο. 2x4=8
11 Επανάληψη Επανάληψη – παράδοση θέματος. 1x4=4

Μαθησιακοί Στόχοι

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Συμμετέχουν στην εκπόνηση σχεδιασμού οδού και κόμβων με χρήση Η/Υ σε επίπεδο προμελέτης
 2. Αξιολογούν βασικά προβλήματα οδικής ασφάλειας προτείνοντας σχετικές βελτιώσεις σε υπό μελέτη ή υφιστάμενα οδικά τμήματα.

Μέθοδοι και Μέσα Διδασκαλίας και Μάθησης

Μέθοδοι Διδασκαλίας Διαλέξεις στην τάξη. Επίλυση απλών παραδειγμάτων και προβλημάτων στην τάξη.
Μέσα διδασκαλίας Σημειώσεις, παρουσιάσεις στον Πίνακα, διαφάνειες Power Point.
Χρήση ΗΥ και προγραμμάτων Οι φοιτητές επιλύουν απλές ασκήσεις χρησιμοποιώντας κυρίως EXCEL,CAD σε ΗΥ καθώς και σχετικό λογισμικό οδοποιίας FM2018
Ασκήσεις - Εφαρμογές Ανά γνωστικό αντικείμενο (ατομικές)
Θέματα (εργασίες και τεχνικές εκθέσεις) Θέμα: Εκπόνηση προμελέτης οδικού έργου με ισόπεδο κόμβο και βασικό σχεδιασμό ανισόπεδου κόμβου, το οποίο περιλαμβάνει: λειτουργική ιεράρχηση οδών, επιλογή τυπικών διατομών, εκπόνηση μελέτης σε ψηφιακό υπόβαθρο (DTM), μελέτη οριζοντιογραφίας – μηκοτομής – διατομών, απορροή ομβρίων, ορατότητες, κριτήρια ασφάλειας, επιλογή θέσεων οχετών – προκαταρτική υδραυλική διαστασιολόγηση, ενδεικτικό σχεδιασμό τεχνικών έργων, διαστασιολόγηση οδοστρώματος, περιβαλλοντική θεώρηση έργου, αποκατάσταση προσβάσεων, προμέτρηση, προϋπολογισμό.
Άλλο Οι σημειώσεις του μαθήματος, το θέμα, οι ασκήσεις, οι διαφάνειες από την θεωρία, καθώς και σχετικές εφαρμογές και υποδείγματα αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα mycourses.ntua.gr.

Αξιολόγηση Επίδοσης

 • Τελική γραπτή εξέταση: 60%
 • Θέματα (εργασίες και τεχνικές εκθέσεις): 20%
 • Ασκήσεις - Εφαρμογές: 10%
 • Προφορική εξέταση: 10%

Συγγράμματα - Βιβλιογραφία

 1. American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). A Policy on Geometric Design of Highways and Streets, Fifth Edition. Washington, DC., USA 2011
 2. Ed.German Road and Transportation Research Association, Committee, Geometric Design Standards. Guidelines for the Design of Roads, (RAΑ), Germany 2008.
 3. Ed.German Road and Transportation Research Association, Committee, Geometric Design Standards. Guidelines for the Design of Rural Roads, (RAL), Germany 2012.
 4. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων. Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας. Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ). Τεύχος 1: Λειτουργική κατάταξη οδικού δικτύου (ΟΜΟΕ - ΛΚΟΔ), 2001.
 5. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων. Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας. Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ). Τεύχος 2: Διατομές (ΟΜΟΕ - Δ), 2001.
 6. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων. Διεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας. Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ). Τεύχος 3: Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ), 2001.
 7. Austroads. Guide to Road Design Series. Austroads, Australia 2009.
 8. Henning Natzchka, “Road Design and Construction”, 3rd Edition. Klidarithmos Publications, Athens 2014.
 9. Pietzsch Wolfgang. “Σχεδιασμός και Χάραξη των Οδών”, 2η Έκδοση. Εκδόσεις Γκιούρδα, Αθήνα 1976.
 10. Φραντζεσκάκης Ι., Ι. Γκόλιας. “Οδική Ασφάλεια”, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 1994.
 11. Brilon, W. : Roundabouts : A State of the Art in Germany. paper presented at the National Roundabout Conference, Vail, Colorado; National Cooperative Highway Research Program (NCHRP), USA 2005.
 12. Roundabouts: An Informational Guide. Report no 672, Second Edition. Transportation Research Board, Washington, DC., USA 2010.
 13. Highway Capacity Manual. Transportation Research Board of the National Academies, Washington, D.C., USA 2010.

Διδασκαλία:

 • Παρασκευή, 08:45 – 12:30,
  Αίθουσες:
  • Αμφ. Σιδ/κής