Ελληνικά

Off-shore Structures

Course Description:

Introduction to hydro-dynamics affecting off-shore structures. Formulation of the interaction problem on sea waves and solid objects. Solution for specific cases. Loads on thin cylindrical elements due to wave action. Morrison’s formula for vertical and inclined elements. Large volume compact objects. The MacCammy and Fychs cylinder. The catenaries. Solution of the equations. Mooring buoys. Floating moorings. Rigid moorings. Mooring systems and loadings due to wave action and operational loads. Design of crash barriers. The hydrostatic stability of floating structures. Underwater pipelines. Estimation of hydro-dynamic loads. The stability of underwater pipelines. Recommendations on the design and lying of undersea pipelines.(OLD VERSION)

 • Semester 9
 • Teaching hours 3
 • Instructors S. Azorakos (Coordinator)

Prerequisite Knowledge

Βασικές Γνώσεις Θαλάσσιας Υδραυλικής και Λιμενικών Έργων

Course Units

# Title Description Hours
1 Εισαγωγή ΑΠΛΟ ΑΡΜΟΝΙΚΟ ΚΥΜΑ Αλληλεπίδραση μεταξύ κυμάτων και στερεών σωμάτων. Υδροδυναμικά λεπτές κατασκευές – κατασκευές μεγάλου όγκου. Εισαγωγή στην αριθμητική ολοκλήρωση – Παραδείγματα εφαρμογής. 1Χ3=3
2 Τύπος του Morison Δράσεις από απλό αρμονικό κύμα σε υδροδυναμικά λεπτές κατασκευές μακριά από στερεά όρια. Κατακόρυφα στοιχεία που τέμνουν την ελεύθερη επιφάνεια, στοιχεία με τυχαία θέση και τυχαίο προσανατολισμό, ομάδες στοιχείων. Σταθερά ναύδετα – Έλεγχοι επάρκειας. 3Χ3=9
3 Υποθαλάσσιοι αγωγοί Λεπτά κυλινδρικά στοιχεία στην περιοχή του στερεού ορίου. Υποθαλάσσιοι αγωγοί – χαρακτηριστικές διατομές στην παράκτια ζώνη και στ’ ανοιχτά. Μηχανισμοί αστοχίας. Υπολογισμός δράσεων από την επαλληλία κύματος και ρεύματος - Έλεγχοι επάρκειας. 3Χ3=9
4 Κλάδοι αγκύρωσης Αλυσοειδής καμπύλη. Κλάδοι αγκύρωσης πλωτών διατάξεων. Έλεγχος μηχανικής επάρκειας κλάδων αγκύρωσης. Έλεγχος λειτουργικής αστοχίας πλωτών διατάξεων. 3Χ3=9
5 Υδροστατική ευστάθεια πλωτών διατάξεων. Υδροστατική ευστάθεια. Ορισμός αστοχίας πλωτών διατάξεων. Έλεγχος υδροστατικής επάρκειας. 1Χ3=3
6 Δράσεις από φορτία περιβάλλοντος και λειτουργίας σε πλοία και διατάξεις ελλιμενισμού. Δράσεις λόγω ανέμου, κυμάτων και ρευμάτων σε αγκυροβολημένα πλοία. Κινήσεις πλοίου στην θέση εξυπηρέτησης. Διαδικασία παραβολής – πρυμνοδέτησης πλοίου στο μέτωπο εξυπηρέτησης, ταχύτητα προσέγγισης. Κινητική ενέργεια πλοίου κατά την προσέγγιση – διατάξεις απορρόφησης ενέργειας. Σχεδίαση προσκρουστήρων. 2Χ3=6

Learning Objectives

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί με το αντικείμενο του μαθήματος και θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν – αξιολογήσουν την επάρκεια των διατάξεων που αναφέρονται στην προηγούμενη ενότητα.

Teaching Methods

Teaching methods Διαλέξεις στην τάξη. Απλές εφαρμογές στην τάξη για κάθε θεματική ενότητα.
Teaching media Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες. Χρήση Η/Υ για την επίλυση των ασκήσεων που αναφέρονται στην συνέχεια.
Computer and software use Χρήση Η/Υ για την επίλυση των ασκήσεων που αναφέρονται στην συνέχεια.
Problems - Applications Σε κάθε θεματική ενότητα γίνονται εφαρμογές σε χαρακτηριστικές διατάξεις.
Assignments (projects, reports) Ασκήσεις για κάθε μία από τις θεματικές ενότητες 2, 3, 4 και 6.

Student Assessment

 • Final written exam: 85%
 • Assignments (projects, reports): 15%

Textbooks - Bibliography

 1. Σημειώσεις του μαθήματος.
 2. DNV. Recommended practice DNV-RP-C205. Environmental conditions and environmental loads, October 2010.
 3. PIANC. Guidelines for the Design of Fenders Systems, 2002.

Lecture Time - Place:

 • Monday, 13:45 – 16:30,
  Rooms:
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 4