Ελληνικά

Mechanics of Masonry

Course Description:

Mechanics of masonry at material level, description and interpretation of behaviour and design models for normal and accidental actions (earthquake). Introduction to the principles of assessment and rehabilitation of existing masonry structures.

 • Semester 9
 • Teaching hours 4
 • Instructors E. Vintzilaiou (Coordinator)

Prerequisite Knowledge

Συνιστάται στους φοιτητές να έχουν τις βασικές γνώσεις μηχανικής, υλικών, αντοχής υλικών, ισοστατικών φορέων

Course Units

# Title Description Hours
1 Introduction Basic definitions. Physical and mechanical properties of materials (masonry units, mortar). Design values and partial safety factors 1Χ3=3
2 Masonry in compression Behaviour model, effect of parameters on the compressive strength of masonry, uncertainties 1Χ3=3
3 Masonry in compression and flexure (buckling) Behaviour model, design of masonry 1Χ3=3
4 Masonry under in-plane shear Failure modes, behaviour models, design 1Χ3=3
5 Masonry under out-of-plane bending Failure modes, behaviour models, design 1Χ3=3
6 Reinforced masonry Technological aspects, steel-mortar bond, mortar-masonry unit bond, behaviour models, design 1Χ3=3
7 Masonry buildings under seismic actions Behaviour, typical damage, Code provisions, behaviour models, design 3Χ3=9
8 Existing masonry buildings Description of existing buildings, typical materials, typical damage 1Χ3=3
9 Documentation of existing buildings Parameters to be assessed (and their effect on the behaviour of structures), in-situ and in-laboratory investigation techniques 2Χ3=6
10 Introduction to intervention techniques Description and design of common intervention techniques (grouts, ties, enhancement of diaphragm action, etc.) 1Χ3=3

Learning Objectives

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. γνωρίζουν τις βασικές ιδιότητες των υλικών των τοιχοποιιών, σύγχρονων και παλαιών
 2. γνωρίζουν την βασική θεωρία συμπεριφοράς των τοιχοποιιών υπό συνήθεις και σεισμικές δράσεις,
 3. κατανοούν την σημασία των κατασκευαστικών διατάξεων, καθώς και την φυσική σημασία των προσομοιωμάτων σχεδιασμού,
 4. υπολογίζουν κτήρια από άοπλη και ωπλισμένη τοιχοποιία, καθώς και να
 5. γνωρίζουν θεμελιώδη στοιχεία για την αποτίμηση υφιστάμενων κτηρίων από τοιχοποιία

Teaching Methods

Teaching methods Διαλέξεις στην τάξη. Επίλυση απλών παραδειγμάτων στην τάξη.
Teaching media Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες Power Point.
Problems - Applications Ναι, επιλυόμενες από τους φοιτητές

Student Assessment

 • Final written exam: 80%
 • Problems - Applications: 20%

Textbooks - Bibliography

 1. Σημειώσεις στο mycourses
 2. Σχέδιο ΚΑΔΕΤ (στο mycourses)

Lecture Time - Place:

 • Thursday, 13:45 – 15:30,
  Rooms:
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 2
 • Friday, 13:45 – 15:30,
  Rooms:
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 2