Ελληνικά

Experimental Hydraulics

Course Description:

The course offers the basic knowledge necessary for experimental research and measurements in the fields of hydraulics and coastal engineering. It makes the student familiar with basic theory and applications as well as flow measurements in various experiments at the Applied Hydraulics Laboratory.

Prerequisite Knowledge

Knowledge of the Fluid Mechanics and Applied Hydraulics fundamentals is recommended

Course Units

# Title Description Hours
1 Dimensional analysis Introduction, dimensional analysis, Buckingham π-theorem, applications. 1Χ4=4
2 Similarity theory and hydraulic models Dimensionless Navier-Stokes equations, characteristic dimensionless parameters. Similarity theory. Full and partial similarity. Reynolds and Froude similarity.Theory regarding construction of hydraulic models. Visit at the Applied Hydraulics Laboratory, demonstration of experimrnts. 2Χ4=4
3 Measurement of flow parameters Density, viscosity stage and pressure measurement in liquids. Static pressure measurement in the flow, Pitot tube. Flow rate measurement in pipes and open channels. 1Χ4=4
4 Error analysis Experimental error estimates. Statistical analysis of experimental measurements. 1Χ4=4
5 Turbulence measurement-data acquisition Turbulence and response of measurement instruments in time-dependent flows, spectra of turbulence, measurement of turbulent flow, Nyquist frequency. 1Χ4=4
6 Turbulence measurement devices Laser-Doppler anemometry (LDA).Hot and cold wire anemometry (HWA). Laser-induced fluorescence (LIF), planar LIF (PLIF), particle image velocimetry (PIV). 1Χ4=4
7 Experiments- laboratory exercises 1. Flow meter calibration, friction and local energy losses in pipe flow. 2. Velocity and shear stress measurements in open channel 3. Velocity measurements in a turbulent air jet. 4.Turbulence temperature measurements in a heated jet. 5. Drag coefficient of a circular cylinder in water tunnel flow. 6.Presentation by the students and questions by the instructors regarding their experimental findings. 6Χ4=24

Learning Objectives

 1. Basic knowledge of dimensional analysis and similarity theory that isuseful in experimental research and measurements in the laboratory in experiments regarding hydraulics as well as coastal hydrodynamics.
 2. Get familiar with laboratory measurements and data analysis.
 3. Be able to design experiments and hydraulic works related models.
 4. Ability to estimate experimental errors

Teaching Methods

Teaching methods Lectures and in class examples.
Teaching media Blackboard lectures, PowerPoint and video presentations.
Laboratories YES
Computer and software use Use of computers for data acquisition, data analysis and reports for presentation of experimental findings.
Problems - Applications YES (theoretical and experimental).
Assignments (projects, reports) The experiments are done by teams of 3-4 students each.Each team turns in a report regarding each experiment they have performed.

Student Assessment

 • Final written exam: 60%
 • Assignments (projects, reports): 40%

Textbooks - Bibliography

 1. Πειραματική Υδραυλική, Σημειώσεις υπό Π. Παπανικολάου.
 2. Διάφορα φυλλάδια που διανέμονται κατά περίπτωση από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.
 3. Μπεργελές, Γ, Παπαντώνης, Δ και Τσαγγάρης, Σ, 1998. Τεχνικές μετρήσεις ρευστομηχανικών μεγεθών. Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα.
 4. Τρικαλινός, Χ., 2014. Εισαγωγή Στη Θεωρία Σφαλμάτων. ΕΚΠΑ, Τμήμα Φυσικής, Εργαστήριο Φυσικής.
 5. Χριστοδούλου, Γ., 1985. Στοιχεία πειραματικής υδραυλικής. Εκδόσεις ΕΜΠ.
 6. Bendat, JS, and Piersol, AG, 1971. Random data: Analysis and measurement procedures. Wiley.
 7. Drain, LE, 1980. The laser-Doppler technique. Wiley.
 8. Goldstein, RJ, Ed. 1996. Fluid mechanics measurements. Taylor and Francis.
 9. Japan society of mechanical engineers, (Ed.) 1988. Visualizedflow. Pergamon.
 10. Perry, AE, 1982. Hot wire anemometry. Clarendon Press.
 11. Raffel, M, Willert, C, and Kompenhans, J, 1997. Particleimagevelocimetry. Springer.
 12. Sharp, JJ, 1981. Hydraulic modeling. Butterworths.

Lecture Time - Place:

 • Friday, 08:45 – 12:30,
  Rooms:
  • Αμφ. Ηχοτεχνίας