Ελληνικά

Environmental Hydraulics

Course Description:

 1. Introduction: concepts and definitions. Molecular diffusion. The diffusion equation: derivation using Fick’s Law and solution. 2. The advection-diffusion equation: derivation and solutions. 3. Mixing in rivers: turbulent diffusion and dispersion. The turbulent advection-diffusion equation. Longitudinal dispersion. The advection-dispersion equation. 4. Chemical, physical and biological transformation processes: concepts and definitions, reaction kinetics and their incorporation in the advection-dispersion equation. 5. Processes at interfaces: the air-water interface (aeration models) and the sediment- water interface (sediment models). 6. Atmospheric mixing: turbulence in the atmospheric boundary layer and related transport models. 7. Water quality modeling. Methodology. Simple models. Numerical models and stability criteria. 8. Integrated examples and applications. 9. Jets and plumes: basic characteristics, dilution and mixing in the near and far field, diffusers and outfalls. 10. Introduction to contaminant transport in groundwater.(OLD VERSION)

Prerequisite Knowledge

Συνιστάται στους φοιτητές να έχουν τις βασικές γνώσεις Μηχανικής Ρευστών και Εφαρμοσμένης Υδραυλικής.

Course Units

# Title Description Hours
1 Introduction Introduction: Basic definitions. Practical problems in Environmental Fluid Mechanics. Pollution and transport processes of pollutants in water and air ambients. Near and far field. The effect of flow field on the pollution, the fundamental flow equations describing the hydrodynamic behavior (equations of flow field) and the pollution (equations of quality characteristics), and the respective mathematical models. 1Χ3=3
2 One dimensional equation of advection-diffusion and analytical solutions Molecular diffusion. The one-dimensional equation of molecular diffusion: derivation based on Fick’s law and analytical solutions. The one-dimensional equation of advection-diffusion: derivation and analytical solutions. 2Χ3=6
3 Mixing in rivers: Turbulent diffusion and dispersion Mixing in rivers: turbulent diffusion and dispersion. The equation of advection-diffusion for turbulent flow. Longitudinal dispersion. The one-dimensional equation of dispersion. Analytical solutions and applications. 1Χ3=3
4 Physical, chemical and biological processes Chemical, physical and biological processes (basic definitions, reaction kinetics) and processes at interfaces: processes at the interface of air-water (aeration models) and at the interface of water-suspended solids (models of suspended solids). Introduction of processes in the one-dimensional equation of dispersion. 1Χ3=3
5 Numerical models for simulating the water quality Numerical simulation using finite differences. One-dimensional models of water quality and applications. Pollution (deoxygenation) of river. Numerical solution of the one-dimensional dispersion equation. Application in the dispersion of pollutant in river. 2Χ3=6
6 Turbulent buoyant flows Disposal of effluents in coastal waters and buoyant flows, near and far field. Basic definitions and flow parameters. Turbulent jets, plumes, buoyant jets. Investigation with dimensional analysis. Calculation of basic flow parameters for different ambient conditions (effect of stratification and cross flow). Diffusers. Application to the disposal of effluents. Disposal of thermal waters and brine from desalination plants. 3Χ3=9
7 Design of effluent discharge systems Submarine outfall pipes. Application to the disposal of effluents using a software. Hydraulic design of a diffuser. 3Χ3=9

Teaching Methods

Teaching methods Διαλέξεις στην τάξη. Επίλυση απλών παραδειγμάτων και προβλημάτων στην τάξη. Συζήτηση περιπτώσεων εφαρμογής (casestudies) στην τάξη.
Teaching media Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες PowerPoint. Υπολογισμοί σε ΗΥ με Excel και υπολογιστικούς κώδικες.
Computer and software use Οι φοιτητές επιλύουν στην τάξη με τη βοήθεια των διδασκόντων απλές ασκήσεις χρησιμοποιώντας κυρίως EXCEL σε ΗΥ.
Problems - Applications Ναι
Assignments (projects, reports) Οι φοιτητές ξεκινούν στην τάξη την επεξεργασία 3 ομαδικών θεμάτων σε ομάδες των 2-4 ατόμων. Για κάθε θέμα συγγράφουν Τεχνική Έκθεση, η οποία διορθώνεται από τους διδάσκοντες και επιστρέφεται.

Student Assessment

 • Final written exam: 70%
 • Assignments (projects, reports): 30%

Textbooks - Bibliography

 1. Ν.Ε. Κωτσοβίνος& Π.Β. Αγγελίδης. Υδραυλική Περιβάλλοντος, Τόμος Ι, Εκδόσεις Σπανίδη, Ξάνθη 2008. (Κεφάλαια 3-6).
 2. Fischer et al. (1979). Mixingininlandandcoastalwaters, Chapters 9, 10.
 3. J.H.W. Lee&V.H. Chu (2003). Turbulent Jets and Plumes. ALangrangian Approach.Kluwer Academic Publishers. Socolofsky, A. and Jirka, G. (2002). Environmental Fluid Mechanics, Part I:Mass Transfer and Diffusion, Lectures, Institute for Hydromechanics, KIT; http://www.ifh.uni-karlsruhe.de/lehre/envflu_I/Course_script/course_script.htm.
 4. Σημειώσεις μαθήματος….

Lecture Time - Place:

 • Thursday, 08:45 – 12:30,
  Rooms:
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 15