Ελληνικά

Strength Of Materials

Course Description:

The aims of the course are to teach students the basic topic of the subject and to develop the students analytical and problem solving abilities in the following topics : Generalized Theory of Pure Bending, Eccentric Axial Loading, Core of a Cross Section, Shear Stresses in Beams, Shear Stresses in beams of Thin-walled Cross Sections, Shear Center, Energy Methods in Structural Mechanics, Failure Criterial of Materials (Tresca, Misses, Mohr – Coulomb.)

Prerequisite Knowledge

Mechanics of Deformable Bodies, Differential Equations

Course Units

# Title Description Hours
1 Pure Bending in Built-up Beams (built-up cross sections) 3
2 Doubly symmetric beams with skew loads. Generalized Theory of Pure Bending 3
3 Eccentric Axial Loading. Neutral Axis, Core of a cross Section. 3
4 Eccentric Axial Loading. Neutral Axis, Core of a cross Section. 3
5 Shear Stresses in Beams (Shear Stresses due to Bending). Shear Flow. 3
6 Shear Stresses in beams of Thin-walled Cross Sections (open and closed cross sections). Shear Center of Thin-walled Open Sections
7 Beams under Combined Axial, Bending, Torsional Loading 3
8 Introduction to Energy Methods in Structural Mechanics. Strain Energy and Complementary Energy. Conservation of Energy. 3
9 Energy Methods ( Castiglianos’ Theorems, Reciprocal Theorems) 3
10 Energy Methods (Principle of Virtual Work, Introduction to the Force Method)
11 Buckling 3
12 Failure Criterial of Materials (Tresca, Misses, Mohr – Coulomb.) 3
13 Failure Criterial of Materials (Tresca, Misses, Mohr – Coulomb.) 3

Learning Objectives

With the successful completion of the course, the students will be able to:

 • Calculate the distribution of normal and shear stresses within arbitrary –non-symmetric cross sections of structural members (e.g. beams, columns, etc.) when loaded under with axial and skew bending.
 • Calculate neutral axis, as well as the core of the cross section
 • Estimate the shear flow of an arbitrary open or closed thin-walled cross-section
 • Determine the elastic strain energy of a structural member due to combined axial-bending-torsional loading.
 • Determine displacements of linear elastic structural member using energy methods.
 • Calculate the buckling load of structural members for various boundary conditions.
 • Estimate/guess potential points of failure in simple structural members using failure criteria.

Teaching Methods

Teaching methods Class presentation. Solution of example problems in the class.
Teaching media Power Point presentations. Calculations using Excel and/or Matlab in a PC.
Computer and software use Student in specific HWs use Excel in a PC.
Problems - Applications Weekly/Biweekly HWs are assigned

Student Assessment

 • Final written exam: 70%
 • Mid-term exam: 20%
 • Problems - Applications: 10%

Textbooks - Bibliography

 1. Τεχνική Μηχανική, ΤΟΜΟΣ 2 , Ι. Βαρδουλάκης, ISBN: 978-960-266-053-9, 1999
 2. Μηχανική Παραμορφωσίμων Σωμάτων ΙΙ, Γ. Τσαμασφύρος, ISBN: 978-960-266-058-4, 1990
 3. Μηχανική των Υλικών, F.P. Beer and E.R. Johnston, Jr., 6η Έκδοση, ISBN: 978-960-418-381-4, 2012
 4. Mηχανική των Υλικών, R. C. Hibbeler, ISBN: 978-960-330-7372, 2012.
 5. Αντοχή των υλικών, Ε. Παπαμίχος και Ν. Χαραλαμπάκης, ISBN: 960-418-048-7, 2004
 6. J. M. Gere and S. P. Timoshenko, Mechanics of Materials, 3rd edition, Chapman and Hall, 1991.
 7. Roy R. Craig Jr., Mechanics of Materials, 2nd edition, John Wiley & Sons, 1999.
 8. E. Popov, Engineering Mechanics of Solids, Prentice Hall, 1990.

Lecture Time - Place:

 • Wednesday, 09:45 – 11:30,
  Rooms:
  • ΖΑμφ. Αντ. Υλ. 201
  • ΖΑμφ. Αντ. Υλ. 202