Ελληνικά

Εργαστήριο Υδατικών Πόρων

Course Description:

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με έργα και διεργασίες που αφορούν την ειδικότητα του Υδραυλικού Πολιτικού Μηχανικού και η επίδειξη της σημασίας των πειραματικών προσομοιώσεων στη μελέτη των φυσικών διεργασιών στο υδατικό περιβάλλον. Επιμέρους αντικείμενα αποτελούν η ανάλυση μέσω απλών εργαστηριακών προσομοιώσεων βασικών προβλημάτων υδραυλικής, των φυσικών και βιολογικών διεργασιών που εφαρμόζονται κατά την επεξεργασία των υδάτων και των λυμάτων, και η φυσική προσομοίωση παράκτιων διεργασιών και λιμενικών έργων.

  • Semester 5 , 6
  • Teaching hours 3

Course Units

# Title Description Hours
1 Εισαγωγή στις προσομοιώσεις προβλημάτων υδραυλικής και θαλάσσιας υδραυλικής Παρουσίαση του θεωρητικού υπόβαθρου (1) Διαστατική ανάλυση και (2) Θεωρία ομοιότητας για την κατανόηση του σχεδιασμού και της εκτέλεσης των εργαστηριακών προσομοιώσεων που αφορούν πειράματα υδραυλικής και θαλάσσιας υδραυλικής 2Χ3= 6
2 Εργαστηριακές προσομοιώσεις προβλημάτων υδραυλικής (1) Μετρήσεις ροής σε σωλήνες. Παροχομέτρηση, μέτρηση γραμμικών απωλειών ενέργειας. (2) Μετρήσεις σε ροή με ελεύθερη επιφάνεια. Ροή πάνω από υπερχειλιστή, ροή κάτω από θυρόφραγμα, μετρήσεις σε υδραυλικό άλμα. (3) Δύο πειράματα μηχανικής των ρευστών. 4Χ3=12
3 Εργαστηριακή προσομοίωση μονάδας παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας Pelton wheel (παραγωγή ενέργειας) σε συνεργασία με το εργαστήριο αξιοποίησης υδατικών πόρων. 2Χ3=6
4 Εργαστηριακή προσομοίωση προβλημάτων περιβαλλοντικής τεχνολογίας Εργαστηριακή προσομοίωση για την μελέτη των φυσικών διεργασιών επεξεργασίας για την παραγωγή πόσιμου νερού (πειράματα κροκίδωσης, συσσωμάτωσης, καθίζησης) 1Χ3=3
5 Εργαστηριακή προσομοίωση προβλημάτων περιβαλλοντικής τεχνολογίας Εργαστηριακή προσομοίωση για την μελέτη των βιολογικών διεργασιών επεξεργασίας των λυμάτων 2Χ3=6
6 Εργαστηριακή προσομοίωση για την μελέτη των λιμενικών έργων • Εισαγωγή στη φυσική προσομοίωση παράκτιων διεργασιών και λιμενικών έργων • Σύντομη αναφορά σε κλίμακες ομοιότητας - Επιλογή κλίμακας ομοιότητας • Σχεδιασμός και κατασκευή φυσικών ομοιωμάτων: (Υλικά – Δυνατότητες- Περιορισμοί) • Μεθοδολογία βαθμονόμησης μετρητικών οργάνων • Μεθοδολογία καταγραφής και ανάλυσης πειραματικών δεδομένων • Ρήχωση, Διάθλαση, Περίθλαση, κυματισμού 2Χ3=6

Learning Objectives

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  1. γνωρίζουν έργα και διεργασίες που αφορούν την ειδικότητα του Υδραυλικού Πολιτικού Μηχανικού
  2. κατανοούν τη χρησιμότητα των φυσικών μοντέλων στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό των υδραυλικών, περιβαλλοντικών, λιμενικών και παράκτιων έργων
  3. εξοικειώνονται με εργαστηριακές μετρήσεις και επεξεργασίας δεδομένων
  4. βαθμονομούν καταγράφουν αναλύουν και υπολογίζουν με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού τα χαρακτηριστικά του κύματος (ύψος και περίοδος) και πως αυτά μεταβάλλονται από την αλληλεπίδραση του νερού με τον πυθμένα ή / και τις θαλάσσιες κατασκευές

Teaching Methods

Teaching methods Περιορισμένος αριθμός διαλέξεων στην τάξη. Επίδειξη και εκτέλεση από τους φοιτητές εργαστηριακών προσομοιώσεων
Teaching media Εργαστηριακές προσομοιώσεις υδραυλικών, περιβαλλοντικών, λιμενικών και παράκτιων έργων
Laboratories Ναι
Assignments (projects, reports) Παράδοση από κάθε φοιτητή τεχνικής έκθεσης σχετική με κάθε εργαστήριο
Other Υποχρεωτική παρουσία των φοιτητών

Student Assessment

  • Laboratories: 100%