Ελληνικά

Integrated Project in Transportation Engineering

Course Description:

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός έργου, κατά προτίμηση υφιστάμενου, από μια ομάδα 5 φοιτητών. Το θέμα επιλέγεται ανάλογα με την κατεύθυνση των φοιτητών και επιβλέπεται από ένα μέλος ΔΕΠ, μέσω εβδομαδιαίων συναντήσεων οι οποίες αντικαθιστούν τη διδασκαλία. Στα πλαίσια του ολοκληρωμένου θέματος μορφώνεται το έργο, διαστασιολογείται και παράγονται σχέδια, τεχνική έκθεση και τεύχη υπολογισμών.

Prerequisite Knowledge

Βασικές γνώσεις της κατεύθυνσης των Συγκοινωνιολόγων

Course Units

# Title Description Hours
1 Εισαγωγή Παρουσίαση δομής-διάρθρωση μαθήματος. Ορισμός ομάδων, επιλογή θέματος (από τράπεζα θεμάτων) και επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ (1 ομάδα/μέλος ΔΕΠ, εάν απαιτείται υποστήριξη και από άλλο μέλος ΔΕΠ αυτό θα γίνεται με πρωτοβουλία του επιβλέποντος). 1Χ3=3
2 Διεξαγωγή θέματος Προσδιορισμός του έργου που θα μελετηθεί. Καθορισμός των περιεχομένων της εργασίας. Περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί. Μοντελοποίηση- Διάκριση τύπου μελέτης: προμελέτη-οριστική. Διαστασιολόγηση. Τεχνική έκθεση. Τεύχος υπολογισμών. Σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή. Κατασκευαστικά θέματα. Προγραμματισμός. Κοστολόγηση. Νομικά Θέματα. 11x3 = 33
3 Παρουσίαση Παρουσίαση θέματος σε PowerPoint 1Χ3=3

Learning Objectives

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  1. κατανοούν τα σύνθετα προβλήματα που προκύπτουν κατά το σχεδιασμό έργων πολιτικού μηχανικού καθώς και τη συστημική αντίληψη και μεθοδολογία στην αντιμετώπιση των διαδικασιών σχεδιασμού
  2. συνειδητοποιούν τη πραγματικότητα και τις συνέπειες των προτάσεων του μελετητή στο σχεδιασμό
  3. εφαρμόζουν δημιουργικά τις γνώσεις που έλαβαν από μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων και
  4. πραγματοποιούν το σχεδιασμό ενός πραγματικού έργου σε επίπεδο οριστικής μελέτης

Teaching Methods

Teaching methods Εβδομαδιαίες συναντήσεις με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ σε σταθερή ημέρα και ώρα.
Teaching media Εβδομαδιαίες συναντήσεις με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ σε σταθερή ημέρα και ώρα.
Computer and software use Ναι, ανάλογα με τον τύπο του έργου.
Assignments (projects, reports) Ναι.
Student presentations Ναι.

Student Assessment

  • Assignments (projects, reports): 50%
  • Student presentations: 50%