Ελληνικά

Integrated Project in Structural Engineering

Course Description:

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός έργου, κατά προτίμηση υφιστάμενου, από μια ομάδα 5 φοιτητών. Το θέμα επιλέγεται ανάλογα με την κατεύθυνση των φοιτητών και επιβλέπεται από ένα μέλος ΔΕΠ, μέσω εβδομαδιαίων συναντήσεων οι οποίες αντικαθιστούν τη διδασκαλία. Στα πλαίσια του ολοκληρωμένου θέματος μορφώνεται το έργο, προσομοιώνεται σε κατάλληλο λογισμικό Η/Υ, διαστασιολογείται και παράγονται σχέδια, τεχνική έκθεση και τεύχη υπολογισμών.

  • Semester 9
  • Teaching hours 3

Prerequisite Knowledge

Βασικές γνώσεις ανάλυσης και σχεδιασμού κατασκευών δομοστατικής κατεύθυνσης

Course Units

# Title Description Hours
1 Εισαγωγή Παρουσίαση δομής-διάρθρωση μαθήματος. Ορισμός ομάδων, επιλογή θέματος (από τράπεζα θεμάτων) και επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ (1 ομάδα/μέλος ΔΕΠ, εάν απαιτείται υποστήριξη και από άλλο μέλος ΔΕΠ αυτό θα γίνεται με πρωτοβουλία του επιβλέποντος). 1Χ3=3
2 Διεξαγωγή θέματος Περιγραφή Πρότζεκτ-Αρχιτεκτονικό Σχέδιο. Μόρφωση φορέα/έργου. Μοντελοποίηση-Διάφορες επιλογές προσομοιωμάτων (διάκριση τύπου μελέτης: προμελέτη-οριστική). Προκαταρκτικοί υπολογισμοί. Προσομοιώματα Η/Υ-Ανάλυση-Computer Aided Structural Analysis & Design. Τεχνολογία BIM. Διαστασιολόγηση. Τεχνική έκθεση. Τεύχος υπολογισμών. Σχέδια σε ηλεκτρονική μορφή. Κατασκευαστικά Θέματα. Προγραμματισμός. Κοστολόγηση. Νομικά Θέματα. 11x3 = 33
3 Παρουσίαση. Παρουσίαση θέματος σε PowerPoint. 1Χ3=3

Learning Objectives

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  1. κατανοούν τα σύνθετα προβλήματα που προκύπτουν κατά το σχεδιασμό έργων πολιτικού μηχανικού
  2. μορφώνουν φορείς και άλλου τύπου έργα ανάλογα με τις απαιτήσεις του σχεδιασμού
  3. εφαρμόζουν δημιουργικά τις γνώσεις που έλαβαν από μαθήματα προηγούμενων εξαμήνων
  4. πραγματοποιούν το σχεδιασμό ενός πραγματικού έργου σε επίπεδο οριστικής μελέτης

Teaching Methods

Teaching methods Εβδομαδιαίες συναντήσεις με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ σε σταθερή ημέρα και ώρα.
Teaching media Συναντήσεις με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ.
Computer and software use Ναι, ανάλογα με τον τύπο του έργου
Assignments (projects, reports) Ναι.
Student presentations Ναι.

Student Assessment

  • Assignments (projects, reports): 50%
  • Student presentations: 50%