Ελληνικά

Engineering Hydrology

Course Description:

The aim of the course is to provide students with a general overview of the basic themes and issues in Engineering Hydrology, i.e., Precipitation, Losses, Watershed characteristics, Hydrographs, Hydrometry – Analysis and processing of hydrometric data, Rating curve, Unit Hydrographs, Flood hydrographs, Principles of statistical hydrology, IDF curves, Hydrological design.

Prerequisite Knowledge

Συνιστάται στους φοιτητές να έχουν τις βασικές γνώσεις Πιθανοτήτων - Στατιστικής.

Course Units

# Title Description Hours
1 Introduction Introduction to the basic concept of the course (key definitions of Hydrology, Hydrography, Drainage, Hydrographic network, Hydrologic cycle, Water balance). 3
2 Precipitation Natural processes, meteorological framework, precipitation types, measurement of precipitation, test of data homogeneity and analysis of double cumulative curves, completion of rainfall measurements: adaptation to different altitudes, surface integration of areal rainfall from point measurements 3
3 Evapotranspiration Solar radiation in the atmosphere, evaporation measurement, Methods for the estimation of the evapotranspiration, The role of evapotranspiration in the Water balance. 3
4 Introduction to Hydrographs. Watershed characteristics, Hydrographs, Base flow separation, Hydrological losses estimation. 6
5 Hydrometry Discharge estimation using hydrometric data, flow measurement methods, river cross sections, Preparation and extension of a rating curve, Remarks on the rating curves, Flow estimation from measurements of water level meters/recorders, 3
6 Flood hydrographs – Routing – Sediment flow Rainfall–runoff relationships: the UH, Basic assumptions of the UH, Determination of UH of a certain duration from known UH of a different duration: S-curve, Estimation of flood hydrograph using the UH, Synthetic UHs, Sediment flow estimation methods. 6
7 Groundwater Introduction to Groundwater hydrology, types and characteristics of aquifers, groundwater management, groundwater salinization, test pumping. 3
8 Statistical Hydrology Hydrology: Probabilistic approach, Basic statistics, Statistical distributions, Confidence levels, x2-Test, Kolmogorov-Smirnov Test, Design Risk: Estimation of volume based on acceptable risk, 6
9 Floods – Flood peaks estimation IDF curves, Hydrologic design, Rational method for estimating flood peaks. 6

Learning Objectives

By course completion, students will be able to:

 • Fully understand hydrological processes (hydrological cycle components)
 • Estimate hydrological parameters
 • Use statistics as a tool in hydrology
 • Be involved in hydrologic design problems

Teaching Methods

Teaching methods Continuous flow of theoretical concepts and applications.
Teaching media Blackboard use and Powerpoint presentations. Demonstration of calculations in MS Excel
Computer and software use Weekly homework exercises in Excel format (digitally submitted)
Problems - Applications YES
Assignments (projects, reports) Each lecture is supported by relevant problems, solved in the classroom.

Student Assessment

 • Final written exam: 60%
 • Mid-term exam: 30%
 • Problems - Applications: 10%

Textbooks - Bibliography

1.Μιμίκου, Μ.Α. και Ε.Α. Μπαλτάς. «Τεχνική Υδρολογία», Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 5η Έκδοση, 20121. 2.Mimikou, M., Baltas, E. and Tsihrintzis, V. (2016). Hydrology and Water Resource Systems, CRC Press,Taylor and Francis Group. 3. Σημειώσεις - Παρουσιάσεις και ασκήσεις μαθήματος.

Lecture Time - Place:

 • Monday, 09:45 – 12:30,
  Rooms:
  • Αιθ. 5
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 13
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 15
 • Friday, 08:45 – 10:30,
  Rooms:
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 12