Ελληνικά

Mechanics of the rigid body

Course Description:

Principles of mechanics and their application for solving problems regarding loaded bodies in two and three dimensions

Course Units

# Title Description Hours
1 Basic concepts. 4
2 Elements of Vector Calculus. 4
3 Systems of forces and moments in two and three dimensions. 4
4 Equations of static equilibrium. 4
5 Types of loads. Basic structural systems. 4
6 Supports, reactions, plane statically determinate systems. 4
7 Plane statically determinate trusses. 4
8 Plane statically determinate trusses. 4
9 Beams (internal forces). 4
10 Statically determinate frames (internal forces). 4
11 Area moments of inertia. Centroid. Flexible cables. Catenary. 4
12 Work and energy. Principle of virtual work. 4
13 Potential energy and stability. Friction and applications. 4

Learning Objectives

With the successful completion of the course, the students will have obtained a solid background with respect to the fundamentals of mechanics of non-deformable bodies and will be able to successfully attend the following scheduled courses, which are the mechanics of the deformable bodies and the strength of the materials.

Teaching Methods

Teaching methods Lectures are carried out on the board.
Problems - Applications The students will have to solve and hand in 10 sets of exercises (homeworks). These homeworks will be marked and will be returned to the students with the appropriate comments.

Student Assessment

 • Final written exam: 70%
 • Mid-term exam: 20%
 • Problems - Applications: 10%

Textbooks - Bibliography

 1. Ι. Βαρδουλάκης και Α. Γιαννακόπουλος, ‘Τεχνική Μηχανική Ι’, εκδόσεις Συμμετρία.
 2. J.L. Meriam and L.G. Kraige, ‘Τεχνική Μηχανική’ (‘Engineering Mechanics – Statics’), σε μετάφραση, εκδόσεις Φούντας.
 3. R.C. Hibbeler, ‘Τεχνική Μηχανική – Στατική’ (‘Engineering Mechanics – Statics’), σε μετάφραση, εκδόσεις Φούντας.
 4. Ε.Γ. Μαρκέτος, ‘Τεχνική Μηχανική’, τόμος Ι, εκδόσεις Συμμετρία.
 5. F.P. Beer and E.R. Johnston, ‘Στατική’ (‘Vector Mechanics for Engineers’), σε μετάφραση, εκδόσεις Τζιόλα.
 6. Χ. Γεωργιάδης και Α. Ζήσης, 'Μηχανική του Στερεού Σώματος', Εκδόσεις Τσότρας

Lecture Time - Place:

 • Wednesday, 12:45 – 14:30,
  Rooms:
  • ΖΑμφ. Αντ. Υλ. 201
  • ΖΑμφ. Αντ. Υλ. 202
 • Friday, 12:45 – 14:30,
  Rooms:
  • ΖΑμφ. Αντ. Υλ. 201
  • ΖΑμφ. Αντ. Υλ. 202