Ελληνικά

Mechanics of the rigid body

Course Description:

Αρχές της Μηχανικής και εφαρμογή αυτών για την επίλυση προβλημάτων φόρτισης φορέων στο επίπεδο και στον χώρο.

Course Units

# Title Description Hours
1 Basic concepts. 4
2 Elements of Vector Calculus. 4
3 Systems of forces and moments in two and three dimensions. 4
4 Equations of static equilibrium. 4
5 Types of loads. Basic structural systems. 4
6 Supports, reactions, plane statically determinate systems. 4
7 Plane statically determinate trusses. 4
8 Plane statically determinate trusses. 4
9 Beams (internal forces). 4
10 Statically determinate frames (internal forces). 4
11 Area moments of inertia. Centroid. Flexible cables. Catenary. 4
12 Work and energy. Principle of virtual work. 4
13 Potential energy and stability. Friction and applications. 4

Learning Objectives

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές, έχοντας τις γνώσεις της Μηχανικής του Στερεού Σώματος θα έχουν αποκτήσει γερές βάσεις για την Μηχανική του Παραμορφωσίμου Στερεού και την Αντοχή των Υλικών.

Teaching Methods

Teaching methods Διδασκαλία θεωρίας και ασκήσεων από Πίνακος.
Problems - Applications Παράδοση 10 ασκήσεων (που επιλύονται κατ’ οίκον από τους φοιτητές) και επιστροφή αυτών με διορθώσεις και υποδείξεις.

Student Assessment

 • Final written exam: 70%
 • Mid-term exam: 20%
 • Problems - Applications: 10%

Textbooks - Bibliography

 1. Ι. Βαρδουλάκης και Α. Γιαννακόπουλος, ‘Τεχνική Μηχανική Ι’, εκδόσεις Συμμετρία.
 2. J.L. Meriam and L.G. Kraige, ‘Τεχνική Μηχανική’ (‘Engineering Mechanics – Statics’), σε μετάφραση, εκδόσεις Φούντας.
 3. R.C. Hibbeler, ‘Τεχνική Μηχανική – Στατική’ (‘Engineering Mechanics – Statics’), σε μετάφραση, εκδόσεις Φούντας.
 4. Ε.Γ. Μαρκέτος, ‘Τεχνική Μηχανική’, τόμος Ι, εκδόσεις Συμμετρία.
 5. F.P. Beer and E.R. Johnston, ‘Στατική’ (‘Vector Mechanics for Engineers’), σε μετάφραση, εκδόσεις Τζιόλα.

Lecture Time - Place:

 • Wednesday, 12:45 – 14:30,
  Rooms:
  • ΖΑμφ. Αντ. Υλ. 201
  • ΖΑμφ. Αντ. Υλ. 202
 • Friday, 12:45 – 14:30,
  Rooms:
  • ΖΑμφ. Αντ. Υλ. 201
  • ΖΑμφ. Αντ. Υλ. 202