Ελληνικά

Construction Management

Course Description:

The course deals with the regulatory framework and standards of project management as well as with the necessary procedures for the time and cost planning of technical projects. Thus, the course is based on modern standards (mainly ISO 21500 and PM2) and the methods, techniques, procedures and skills required to complete a project (mainly technical) at the planned time and within budget.

Prerequisite Knowledge

Organization & Safety of Construction Sites - Construction Equipment

Course Units

# Title Description Hours
1 Introduction Introduction to construction project management. Life cycle of technical projects & Project management. Regulatory framework. Related Standards. Managing human resources. Related competences. Organization for the execution of projects. Complexity in the implementation of projects. Work Breakdown Structure (WBS), Organizational Breakdown Structures (OBS). Codification for project & construction management. 3 x 3
2 Time Scheduling & Cost planning Project Planning & Controlling- Graphical Methods (Progress Curves (S-Curves), Planning Matrices, Horse Blankets), Lines of Balance, RSM. Network Analysis (CPM, MPM, PERT, GERT), Time Floats. Resource planning - Levelling with time / resource constraints. Project Costs - Fundamentals of pricing and costing of engineering projects - Price analyzes, The cost-time tradeoffc. Time/Cost acceleration. Project Control & Earned Value Analysis. 8 x 3
3 Recapitulation Recapitulation & resolving questions 3 x 3

Learning Objectives

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  1. γνωρίζουν τον κύκλο ζωής των τεχνικών έργων, τον κύκλο ζωής της διαχείρισης έργων και το βασικό κανονιστικό πλαίσιο υλοποίησης έργων (νομοθεσία και σχετικά πρότυπα)
  2. συνειδητοποιούν τις επιπτώσεις της πετυχημένης διαχείρισης έργου στον κύκλο ζωής ενός έργου,
  3. κατανοούν τη χρησιμότητα του χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού των έργων,
  4. υπολογίζουν την κρίσιμη διαδρομή, τους πόρους και το κόστος ενός έργου στις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησής του
  5. υπολογίζουν τους δείκτες της παραγόμενης αξίας κατά την υλοποίηση ενός έργου
  6. κατανοούν τη σημασία της διαχείρισης ποιότητας στην υλοποίηση ενός έργου και τα βασικά θέματα διασφάλισης της ποιότητας.

Teaching Methods

Teaching methods Διαλέξεις στην τάξη. Επίλυση ασκήσεων στην τάξη.
Teaching media Παρουσιάσεις στον Πίνακα. Διαφάνειες Power Point.
Other Ενδιάμεση πρόοδος

Student Assessment

  • Final written exam: 70%
  • Mid-term exam: 30%

Textbooks - Bibliography

  1. Παντουβάκης, Π. (2012) Διαχείριση Τεχνικών Έργων, Αθήνα ISBN 978-960-93-4595-8. (Κωδικός Ευδόξου: 12866899)
  2. Σημειώσεις