Ελληνικά

Open Channel And River Hydraulics

Course Description:

One dimensional analysis of the flow with free surface, in prismatic channels and natural streams. Emphasis is concentrated on the steady state flow which is studied in detail, while elements regarding the time depended, unsteady flow are presented as well.

Prerequisite Knowledge

Fluid Mechanics and Applied Hydraulics fundamentals

Course Units

# Title Description Hours
1 Introduction, Critical flow theory Review of the material taught in Hydraulics & Hydraulic Works course. Specific energy, specific force and discharge equations and diagrams, critical depth. Critical flow theory applications, smooth bottom elevation and width reduction, flow chocking. 1.5Χ4=6
2 Uniform flow Manning equation, uniform flow calculation in prismatic channels, compound channel calculation, compound roughness. Design of lined and unlined channels for uniform flow, the best (optimum) hydraulic section. 1.5Χ4=6
3 Gradually varying flow Ι (GVF-I) Non uniform, gradually varying flow (GVF). Classification and types of free surface profiles. Qualitative analysis, control sections. Computation of the GVF in prismatic channels and natural streams. Outlet and entrance condition, channel reservoir connection. Complex problems. 2Χ4=8
4 Gradually varying flow IΙ (GVF-II) Introduction to HEC-RAS software. 1X4=4
5 Rapidly varying flow I (RVF-I) Hydraulic jump. Characteristics and control of the hydraulic jump. Energy dissipation, stilling basins, (conventional and flip bucket), free fall steps. 2Χ4=8
6 Rapidly varying flow II (RVF-II) Thin and wide crested weirs, side weirs, dam overflows (Ogee weirs), stepped spillways, tainter gates. 1Χ4=4
7 Channel transitions, culverts, channel junctions and divisions Channel transitions in subcritical flow. Curves and transitions in subcritical flow. Curves and transitions in supercritical flow, oblique jump. Bridge piers, culverts, channel and river junctions and divisions. 2Χ4=8
8 Spatially varying flow Equations of the spatially varying flow, computation of side overflows and bottom racks. 1Χ4=4
9 Unsteady flow Spatially and temporally varying flow. St. Venant equations. Kinematic wave, stage-discharge relationship,rapidly varying flow, flood routing, hydrological methods (Muskingham), etc. 1Χ4=4

Learning Objectives

Upon the completion of the course a student will have the ability to compute the flow inI one dimension in prismatic channels, culverts, dam overflows, stilling basins and other related hydraulic structures. Also, the student becomes familiar with HEC-RAS software which is the necessary tool for the computation of steady as well as unsteady flow in channels and natural streams.

Teaching Methods

Teaching methods Lectures in the class
Teaching media PowerPoint presentations with photos of various hydraulic structures Computer calculations via MS Excel και HEC-RAS
Laboratories Demonstration of related experiments in the channels of the Applied Hydraulics laboratory
Computer and software use For the calculation of GVF and the introduction to HEC-RAS software
Problems - Applications Examples and problem applications during the lectures by the teacher
Assignments (projects, reports) 6-7 problem set assignments to be returned by the students

Student Assessment

 • Final written exam: 70%
 • Assignments (projects, reports): 30%

Textbooks - Bibliography

 1. Νουτσόπουλος, Γ., Χριστοδούλου, Γ., Τ. Παπαθανασιάδης, Τ., Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών, Εκδόσεις Φούντα.
 2. Πρίνος, Π. Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών, Εκδόσεις Ζήτη.
 3. Παπανικολάου, Π., Στοιχεία μόνιμης ροής σε αγωγούς με ελεύθερη επιφάνεια, Διδακτικές σημειώσεις, Έκδοση 4, Οκτώβριος 2016
 4. H. Chanson The hydraulics of open channel flow, Elsevier 2004
 5. M.H. Chaudhry, Open Channel Flow, Springer 2008
 6. V.T. Chow, Open-Channel Hydraulics, McGraw Hill, 1959 (πολλαπλέςεκδόσεις).
 7. R.H. French, Open Channel Hydraulics, McGraw Hill 1985
 8. F.M. Henderson, Open Channel Flow, Macmillan 1966.
 9. A. Osman Akan, Open Channel Hydraulics, Elsevier 2006
 10. T.W. Sturm, Open Channel Hydraulics, McGraw Hill 2010

Lecture Time - Place:

 • Monday, 13:45 – 15:30,
  Rooms:
  • Αιθ. 5
 • Tuesday, 10:45 – 12:30,
  Rooms:
  • Ζ. Κτ. 1 Πολ., Αιθ. 4