Ελληνικά

Support

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ERASMUS

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ERASMUS+ Σχολής: Καθηγ. Ε. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

•Καθηγ. Ε. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ  cvsapoun@central.ntua.gr  εσωτ. τηλ. 1620/1718

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

•Καθηγ. Ε. ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ  cvsapoun@central.ntua.gr  εσωτ. τηλ. 1620/1718
•Αναπλ. Καθηγ. Α. ΜΠΑΛΛΗΣ abal@central.ntua.gr εσωτ. τηλ. 1235
•Αναπλ. Καθηγ. Ε. ΛΑΜΠΡΟΥ litsal@survey.ntua.gr εσωτ. τηλ. 2737

7 years, 3 months ago.