Ελληνικά

Αλλαγή επιλογής Τομέα εκπόνησης διπλωμ. εργασίας

Ο φοιτητής μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιήσει την αρχική του επιλογή Τομέα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Η αίτηση τροποποίησης συμπληρώνεται και κατατίθεται στη Γραμματεία της Σχολής και απαιτεί υπογραφή του επιβλέποντα και του διευθυντή του Τομέα από τον οποίο αποχωρεί ο φοιτητής καθώς και του Τομέα στον οποίο θα εκπονήσει τη διπλωματική του εργασία.

Για τις ακριβείς ημερομηνίες προθεσμιών βλέπε σχετική ανακοίνωση.

Υπεύθυνη: κ. Χατζηπαναγιώτου τηλ. 210 772 2836

Attached file

7 years, 9 months ago.