Ελληνικά

Απαλλαγή από την φοίτηση και εξέταση μαθημάτων

Αιτήσεις για απαλλαγή από τη φοίτηση και την εξέταση μαθημάτων (φοιτητές εγγεγραμμένοι στη Σχολή με μετεγγραφή, με κατάταξη Bachelor και με κατάταξη από Α.Ε.Ι.) υποβάλλονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μετά το τέλος των εγγραφών των εξαμήνων σε χρονική περίοδο που ορίζεται από τη Σχολή (βλ. ανακοινώσεις Σχολής). Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία είναι τα ακόλουθα:

  1. Έντυπη συμπληρωμένη αίτηση
  2. Μια ξεχωριστή αίτηση για κάθε ένα μάθημα
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή φωτοαντίγραφο νομίμως επικυρωμένο
  4. Επικυρωμένη βεβαίωση για την διδαχθείσα ύλη της Σχολής Προέλευσης ή οδηγό σπουδών

Υπεύθυνος: κ. Αντάρας, τηλ. 210 772 3455

Attached files

10 years, 4 months ago.