Ελληνικά

Απαλλαγή από φοίτηση και εξέταση σε ξένη γλώσσα

Αιτήσεις για απαλλαγή από τη φοίτηση και την εξέταση ξένης γλώσσας, υποβάλλονται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μετά το τέλος των εγγραφών των εξαμήνων σε χρονική περίοδο που ορίζεται από τη Σχολή (βλ. ανακοινώσεις Σχολής). Τα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία είναι τα ακόλουθα:

  1. Έντυπη συμπληρωμένη αίτηση
  2. Το πρωτότυπο δίπλωμα πιστοποίησης της Ξένης Γλώσσας, ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτού από την εκδούσα αρχή.

Υπεύθυνος: κ. Αντάρας τηλ. 210 772 3455

Attached file

10 years, 4 months ago.