Ελληνικά

Certificates

Η διαδικασία αφορά την έκδοση τυπικών πιστοποιητικών από την Γραμματεία της Σχολής. Ορισμένα πιστοποιητικά εκδίδονται άμεσα στη Γραμματεία της Σχολής και δεν χρειάζεται η υποβολή αίτησης. Τέτοια πιστοποιητικά είναι:

 • Απλό εγγραφής
 • Για την εφορία

Σημειώνεται ότι στο απλό πιστοποιητικό εγγραφής αναγράφεται και η ημερομηνία πρώτης εγγραφής.

Για μια σειρά από άλλα πιστοποιητικά όπως τα παρακάτω πρέπει να υποβληθεί αίτηση:

 • Αναλυτική Βαθμολογία για το εσωτερικό
 • Αναλυτική Βαθμολογία για το εξωτερικό
 • Συμμετοχή στις εξετάσεις
 • Στρατολογίας
 • Αποφοιτήριο-Διαγραφή από τη Σχολή
 • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
 • Πιστοποιητικό Τελειοφοίτου
 • Αντίγραφο Διπλώματος για το εσωτερικό
 • Αντίγραφο Διπλώματος για το εξωτερικό
 • Υποψήφιου διδάκτορα

  Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί από το Διαδίκτυο και να παραληφθεί αργότερα από τη Γραμματεία της Σχολής. Εναλλακτικά μπορεί να συμπληρωθεί το έντυπο έκδοσης πιστοποιητικού και να κατατεθεί στη Γραμματεία της Σχολής ή να συμπληρωθεί η αίτηση σε αρχείο μορφής MS Word ή σε αρχείο μορφής ODF και να αποσταλεί στην Γραμματεία της Σχολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( admin@civil.ntua.gr ).

Μόνο από τους διπλωματούχους απαιτείται για κάθε πιστοποιητικό παράβολο 1,52 ευρώ εκδιδόμενο από το λογιστήριο του ΕΜΠ.

Υπεύθυνη: κ. Γιουβά, τηλ. 210 772 4229

9 years, 4 months ago.