Ελληνικά

Certificates

Η διαδικασία αφορά την έκδοση τυπικών πιστοποιητικών από την Γραμματεία της Σχολής. Ορισμένα πιστοποιητικά εκδίδονται άμεσα στη Γραμματεία της Σχολής και δεν χρειάζεται η υποβολή αίτησης. Τέτοια πιστοποιητικά είναι:

 • Απλό εγγραφής
 • Για την εφορία

Σημειώνεται ότι στο απλό πιστοποιητικό εγγραφής αναγράφεται και η ημερομηνία πρώτης εγγραφής.

Για μια σειρά από άλλα πιστοποιητικά όπως τα παρακάτω πρέπει να υποβληθεί αίτηση:

 • Αναλυτική Βαθμολογία για το εσωτερικό
 • Αναλυτική Βαθμολογία για το εξωτερικό
 • Συμμετοχή στις εξετάσεις
 • Στρατολογίας
 • Αποφοιτήριο-Διαγραφή από τη Σχολή
 • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
 • Πιστοποιητικό Τελειοφοίτου
 • Αντίγραφο Διπλώματος για το εσωτερικό
 • Αντίγραφο Διπλώματος για το εξωτερικό
 • Υποψήφιου διδάκτορα

  Η αίτηση παραλαμβάνεται από τη Γραμματεία της Σχολής. Εναλλακτικά μπορεί να αποσταλεί στην Γραμματεία της Σχολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (admin@civil.ntua.gr ή igiouva@civil.ntua.gr)

Μόνο από τους διπλωματούχους απαιτείται για κάθε πιστοποιητικό παράβολο 1,52 ευρώ εκδιδόμενο από το λογιστήριο του ΕΜΠ.

Υπεύθυνη: κ. Γιουβά, τηλ. 210 772 4229

13 years, 11 months ago.