Ελληνικά

Department of Water Resources Elections

Προκήρυξη:

Ειδική Επταμελής Επιτροπή:

  • Ημερομηνία συγκρότησης Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής
  • Σύνθεση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής

Πρόεδρος Επιτροπής:

  • Πρόεδρος Επιτροπής και ημερομηνία ορισμού του

Καθηγητές Αξιολόγησης:

  • Καθηγητές Αξιολόγησης και ημερομηνία ορισμού τους (από την Ειδική Επταμελή Επιτροπή)
  • Καθηγητές Αξιολόγησης (από τον υποψήφιο)

Eκλογή:

  • Ημερομηνία εκλογής
  • Αποτελέσματα εκλογής

7 years, 3 months ago.