Ελληνικά

Εγγραφή φοιτητών (5%) με σοβαρές παθήσεις

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα, 10/01/2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καλούνται οι επιτυχόντες στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ της ειδικής κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, για εγγραφή από 10/01/2011 έως 14/01/2010 Για την εγγραφή τους απαιτούνται τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Αίτηση εγγραφής.

2) Τίτλος Απόλυσης: απολυτήριο ή πτυχίο ή αποδεικτικό του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών.

3) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι γραμμένος σε άλλη σχολή ή τμήμα.

4) Πιστοποιητικό διαπίστωσης της πάθησης ή επικυρωένο αντίγραφο του πρωτοτύπου από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου που έχει συσταθεί.

5) Τέσσερις(4) φωτογραφίες

6) Πιστοποιητικό γεννήσεως

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

9 years, 6 months ago. 16:31:16, 10-1-2011.