Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Ο Ν.4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις», ο οποίος τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2012, εισάγει για πρώτη φορά τον θεσμό των Ελεγκτών Δόμησης, οι οποίοι θα αναλάβουν τον έλεγχο των κατασκευών.

Στο άρθρο 12 του νόμου αναφέρονται οι προϋποθέσεις απόκτησης άδειας Ελεγκτή Δόμηση ως εξής : «Ο υποψήφιος πρέπει α) να είναι διπλωματούχος μηχανικός, μέλος του ΤΕΕ ή πτυχιούχος μηχανικός τεχνολογικής εκπαίδευσης, μέλος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ’ εφαρμογή της σχετικής κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, β) να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα μελέτης ή επίβλεψης ή κατασκευής κτιρίων τουλάχιστον δύο (2) ετών για την απόκτηση άδειας ελεγκτή δόμησης σε άδειες, που αφορούν κτίρια έως 1.000 τ.μ. και τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών για την απόκτηση άδειας ελεγκτή δόμησης σε άδειες, που αφορούν κτίρια μεγαλύτερα των 1.000 τ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα προαναφερθέντα προσόντα μπορούν να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα σεμινάρια για τις διαδικασίες και τον έλεγχο οικοδομών, κατασκευών και ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Οι υποψήφιοι ελεγκτές δόμησης υποβάλλονται σε εξετάσεις και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά επιτυχούς εξέτασης». Στη συνέχεια προβλέπεται η χορήγηση άδειας ελεγκτή δόμησης από το ΥΠΕΚΑ.

Με την αρ. 7492/13.2.2012 Απόφαση καθορίστηκαν οι κατηγορίες ελεγκτών δόμησης, η εξεταστέα ύλη, ο φορέας και η διαδικασία διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης.

Όπως προκύπτει από την παραπάνω διάταξη του νόμου, η παρακολούθηση των σεμιναρίων για να συμμετάσχει κάποιος στις εξετάσεις που θα πραγματοποιήσει το ΤΕΕ, δεν είναι υποχρεωτική. Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ετοιμάζει σεμινάριο σχετικά με το Ν.4030/2011 και την ύλη των εξετάσεων, καθώς και σχετικά παραδείγματα, το οποίο θα διενεργηθεί με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης και θα είναι διαθέσιμο, σε όσους ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν, την ερχόμενη εβδομάδα. Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν τα περιεχόμενα και οι όροι συμμετοχής στο σεμινάριο.

Παράλληλα το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ συνεχίζει την υλοποίηση συμβατικών σεμιναρίων σχετικά με τις διατάξεις του Ν.4030/2011 για το νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης και τον έλεγχο των κατασκευών.

8 years, 7 months ago. 16:30:36, 23-2-2012.