Ελληνικά

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΠΜΣ “Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση των Κατασκευών”

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΔΠΜΣ «ΔΣΑΚ» 2013-2014

• Έναρξη χειμερινού εξαμήνου: 02/12/2013

• Λήξη χειμερινού εξαμήνου: 14/3/2014

• Εξεταστική χειμερινού: 17-28/3/2014

• Έναρξη εαρινού εξαμήνου: 31/3/2014

• Λήξη εαρινού εξαμήνου: 11/7/2014

• Εξεταστική εαρινού: 14-25/7/2014.

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013-2014

> SHORT ACADEMIC CALENDAR FOR THE “ADERS” PROGRAMME 2013-2014

• Beginning of the winter semester: 02/12/2013

• End of the winter semester: 14/03/2014

• Exams of the winter semester: 17-28/03/2014

• Beginning of the spring semester: 31/03/2014

• End of the spring semester: 11/07/2014

• Exams of the spring semester: 14-25/07/2014

WINTER SEMESTER’S 2013-2014 COURSES TIMETABLE

6 years, 10 months ago. 15:23:29, 26-11-2013.