Ελληνικά

Ανακοίνωση απαλλαγών σύμφωνα με το Ν. 4115/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ότι σύμφωνα με το Νόμο 4115 (ΦΕΚ 24/30.1.2013) άρθρο 35: «Από το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που εισάγονται σε Τμήμα των Πανεπιστημίων να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς στο Τμήμα προέλευσής τους.

Η αναγνώριση των μαθημάτων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, και οι φοιτητές απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων ή των ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του Τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν στο Τμήμα προέλευσης και δύνανται να ενταχθούν σε διαφορετικό εξάμηνο από αυτό της εγγραφής τους.»

Κατόπιν των παραπάνω καλούνται οι φοιτητές που ανήκουν στην ανωτέρω κατηγορία να υποβάλουν άμεσα αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής προσκομίζοντας και αναλυτική βαθμολογία από το Ίδρυμα προέλευσης.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

7 years, 7 months ago. 17:54:40, 11-2-2013.