Ελληνικά

Μεταφορά Θέσης Φοιτητών

Καλούνται όσοι αιτήθηκαν τη μεταφορά θέσης εισαγωγής τους στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών βάσει του άρθρου 53 του Ν. 4264/2014 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 38 και 39 του Ν. 4301/2014 και της υπ΄αριθμ. Φ1/161753/Β3/8-10-2014 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» όπως προσέλθουν στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2014 μέχρι και Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014 και ώρες 11.00 έως 13.30 προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ηλεκτρονική τους αίτηση.

(Θα προσέρχονται οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι, αλλιώς χρειάζεται εξουσιοδότηση από την αστυνομία)

5 years, 10 months ago. 16:35:07, 29-10-2014.