Ελληνικά

Εγγραφές Αθλητών Ακ. Έτους 2014-15

Ανακοινώνεται ότι οι εισαγόμενοι που ανήκουν στην κατηγορία των αθλητών για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, καλούνται για εγγραφή στη Σχολή από 3 Νοεμβρίου 2014 έως Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 προσκομίζοντας στη Γραμματεία της Σχολής τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση εγγραφής (δίνεται από τη Γραμματεία)

  2. Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης

  3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο εισαγόμενος δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.(δίνεται από τη Γραμματεία).

  4. Πιστοποιητικό γεννήσεως

  5. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

6 years, 7 months ago. 15:57:19, 06-11-2014.