Ελληνικά

Μεταφορά Θέσης Φοιτητών για οικονομικούς λόγους

ΕΘΝΙΚΟ Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Αθήνα 30.12.2014

Καλούνται όσοι αιτήθηκαν τη μεταφορά θέσης εισαγωγής τους με Οικονομικά Κριτήρια στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών βάσει του άρθρου 47 του Ν. 4274/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ΄αριθμ. Φ1/161748/Β3/8-10-2014 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής με Οικονομικά Κριτήρια» όπως προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών από τη Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2015 μέχρι και Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2015 και ώρες 11.00 έως 13.30 προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ηλεκτρονική τους αίτηση.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5 years, 10 months ago. 14:36:36, 30-12-2014.