Ελληνικά

Στατιστικά στοιχεία δηλώσεων συμμετοχών στις εξετάσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου

Ο Ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270Α / 24 Δεκεμβρίου 2014) στο άρθρο 73 παρ. 1 προβλέπει:

Προστίθεται παράγραφος 24 στο άρθρο 80 του ν. 4009/2011 ως ακολούθως

 «24. Για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 κάθε φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί μετά το πέρας του χειμερινού εξαμήνου σε όλα τα μαθήματα που διδάχθηκε σε προηγούμενα εξάμηνα.»

Σε εφαρμογή του νόμου, δόθηκε η δυνατότητα στους φοιτητές της Σχολής ΠΜ να δηλώσουν, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος εγγραφής, τα μαθήματα εαρινού εξαμήνου στις εξετάσεις των οποίων  θα συμμετέχουν, με την προϋπόθεση ότι τα έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν και δεν τα έχουν περάσει. Ζητήθηκε από τους φοιτητές, για τον ορθό προγραμματισμό των εξετάσεων, να δηλώσουν μόνο τα μαθήματα στις εξετάσεις των οποίων πραγματικά θα συμμετάσχουν και όχι γενικώς οφειλόμενα μαθήματα.

Με τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, τα στατιστικά στοιχεία των εγγραφών σε εξετάσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου είναι τα ακόλουθα:

 

Αριθμός
μαθημάτων

Αριθμός δηλώσεων
φοιτητών συνολικά

Άκυρες δηλώσεις

(μαθήματα χωρίς
προηγούμενη εγγραφή)

Αριθμός έγκυρων
δηλώσεων

1

145

9

151

2

143

2

144

3

113

1

113

4

72

0

77

5

69

1

68

6

62

1

66

7

37

20

37

8

26

5

27

9

27

0

26

10-14

74

0

68

15-19

31

0

25

20-29

12

0

8

Σύνολο

811

39

810

 

Συγκεντρωτικά, έχουμε 810 φοιτητές με έγκυρες δηλώσεις για 3940 συμμετοχές σε εξετάσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου, με μέσο όρο που πλησιάζει τα 5 μαθήματα ανά φοιτητή (στα οποία πρέπει να προστεθούν και τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου). Ο μέγιστος αριθμός δηλώσεων συμμετοχής (ενός) φοιτητή σε εξετάσεις φτάνει τα 29 μαθήματα εαρινού εξαμήνου ή 63 αν ληφθούν υπόψη και τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.

Από τα πρώτα μαθήματα εαρινού εξαμήνου που έχουν εξεταστεί φαίνεται ότι στην πραγματικότητα στην εξέταση προσέρχονται πολύ λιγότεροι φοιτητές από όσους έχουν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν (δηλαδή οι περισσότεροι φοιτητές δεν ακολούθησαν τη σύστασή μας να δηλώσουν τα μαθήματα στα οποία πραγματικά θα συμμετάσχουν). Για παράδειγμα, στο μάθημα κορμού «Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων» επί 349 που οφείλουν το μάθημα δήλωσαν ότι θα προσέλθουν στην εξέταση 91, αλλά προσήλθαν 13, από τους οποίους 3 αποχώρησαν σχεδόν αμέσως.

8 years, 4 months ago. 17:02:32, 23-1-2015.