Ελληνικά

Συμπληρωματικός πίνακας κοινωνικών κριτηρίων

Καλούνται όσοι συμπεριλαμβάνονται στους συμπληρωματικούς ονομαστικούς πίνακες των αιτουμένων μεταφορά θέσης εισαγωγής με κοινωνικά κριτήρια σύμφωνα με το* άρθρο 53 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄)* όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τη με αρ. Φ1/161753/Β3/8-10-2014 (ΦΕΚ 2665 Β΄) * απόφαση σχετικά με «Ρύθμιση θεμάτων για τη μεταφορά θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών» υ.α., μετά από εξέταση υποβληθεισών ενστάσεων, *να προσέλθουν στη Σχολή από 28-1-2015 έως και 4-2-2015, προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ηλεκτρονική τους δήλωση.

            ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΗ
           ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5 years, 4 months ago. 12:36:39, 27-1-2015.