Ελληνικά

Αίτηση για επιλογή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής

Καλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για επιλογή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής από 2/03/2015 έως 13/03/2015. Οι αιτήσεις γίνονται και ηλεκτρονικά.

Το ίδιο διάστημα ισχύει και για τις αιτήσεις για αλλαγή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, οι οποίες όμως καταθέτονται στη Γραμματεία, επειδή περιλαμβάνουν τις υπογραφές του επιβλέποντος και του Διευθυντή Τομέα της προηγούμενης επιλογής, καθώς και αυτών της καινούργιας.

Δικαίωμα για υποβολή αίτησης έχουν μόνο οι φοιτητές που οφείλουν έως και 10 μαθήματα.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 years, 8 months ago. 13:08:04, 29-1-2015.