Ελληνικά

Αίτηση εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής περιόδου Μαρτίου 2015

Έντυπη συμπληρωμένη αίτηση (στα ελληνικά)

Έντυπη συμπληρωμένη αίτηση (στα αγγλικά)

Η αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής υποβάλλεται μαζί με τα δικαιολογητικά μόνο στη Γραμματεία. Περίοδοι κατάθεσης αιτήσεων είναι 1-31 Μαρτίου (Εαρινή) και 1-31 Οκτωβρίου (Χειμερινή).

Με την αίτηση πρέπει να προσκομισθούν και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη συμπληρωμένη αίτηση (στα ελληνικά). Η ίδια αίτηση μπορεί εναλλακτικά να υποβληθεί και στα αγγλικά.
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο του απολυτηρίου Λυκείου
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο πρώτου πτυχίου (Δίπλωμα)
  4. Επικυρωμένο αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας πρώτου πτυχίου
  5. Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος (εφόσον υφίσταται)
  6. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακού διπλώματος (εφόσον υφίσταται)
  7. Αντίγραφα διπλωμάτων ξένων γλωσσών (εφόσον υφίστανται) επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή.
  8. Δύο συστατικές επιστολές από Μέλη ΔΕΠ

Οι κάτοχοι διπλώματος ΑΕΙ της αλλοδαπής απαιτείται να προσκομίσουν επιπρόσθετα τα εξής:

  • Για το πρώτο πτυχίο (π.χ. Bachelor) βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ ισοτιμίας και αντιστοιχίας με ελληνικά ΑΕΙ
  • Για μεταπτυχιακό δίπλωμα (π.χ. Master) βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ ισοτιμίας με ελληνικά ΑΕΙ

Για διευκρινίσεις απευθυνθείτε στην κ. Θεοφανίδου τηλ. 210 772 3459

7 years, 3 months ago. 15:34:05, 02-2-2015.