Ελληνικά

Αποτελέσματα ερωτηματολογίου για τους φοιτητές σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών

Η Επιτροπή Σπουδαστικών Θεμάτων της Σχολής ολοκλήρωσε τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για τους φοιτητές σχετικά με το νέο πρόγραμμα σπουδών. Η διαδικασία διήρκεσε από 14/2/2015 έως 1/3/2015. Εστάλησαν 1065 ηλεκτρονικές προσκλήσεις (σε όσους φοιτητές της Σχολής έχουν εκδώσει φοιτητική ταυτότητα) και ανταποκρίθηκαν 205 φοιτητές (ποσοστό 19.2%): 100 πριν διαλέξουν κατεύθυνση, 46 δομοστατικοί, 23 γεωτεχνικοί, 21 συγκοινωνιολόγοι και 13 υδραυλικοί. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στα επισυναπτόμενα αρχεία. Τα αρχεία pdf είναι στη μορφή που τα εξέδωσε το σύστημα ΖΕΥΣ του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ). Καθένα από τα αρχεία excel περιλαμβάνει τέσσερα φύλλα: (1) υποχρεωτικά μαθήματα κορμού, (2) επιλογής κορμού, (3) μαθήματα κατεύθυνσης και (4) υπόλοιπα μαθήματα. Τα μαθήματα κατεύθυνσης που είναι επιλογής σε άλλες κατευθύνσεις εμφανίζονται και στο φύλλο 3 και στο φύλλο 4.

Attached files

8 years, 2 months ago. 02:42:35, 05-3-2015.