Ελληνικά

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.», συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά.

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού ΚΑ 412105 της Σχολής.

Οι προσφορές θα μπορούν να κατατεθούν μέχρι 15/05/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου Αθήνα). Ως τόπος παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού ορίζονται οι εγκαταστάσεις της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου).

Αρμόδιος για τεχνικές διευκρινήσεις είναι ο κ. Κουτούγκος Μιλτιάδης, υπεύθυνος μηχανοργάνωσης, τηλ 210 7723468.

Attached files

5 years, 2 months ago. 14:53:35, 30-4-2015.