Ελληνικά

Κανονισμός διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων

Επισυνάπτεται ο αναθεωρημένος Κανονισμός Διεξαγωγής Γραπτών Εξετάσεων της Σχολής. Η αναθεώρηση αφορά την παρ. 13 στο Κεφ. 4 (Υποχρεώσεις εποπτών) που ταυτίζεται με την παρ. 4 στο Κεφ. 5 (Υποχρεώσεις εξεταζομένων) και αναδιατυπώθηκε ως εξής:

* Κατά τη διάρκεια της εξέτασης απαγορεύεται η χρήση οποιασδήποτε συσκευής επιτρέπει ηλεκτρονική επικοινωνία (κινητού τηλεφώνου, tablet, smart watch κτλ.) οποιουδήποτε τύπου (WiFi, GPRS κτλ.). Η τυχόν εμφάνιση τέτοιας συσκευής από τον εξεταζόμενο θεωρείται αυτόματα χρήση. Η ως ανωτέρω χρήση, ή η εκ των υστέρων διαπίστωσή της (στο στάδιο της διόρθωσης του γραπτού) θεωρείται πειθαρχικό παράπτωμα, και πέραν του μηδενισμού του γραπτού του, ο εξεταζόμενος παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο με ελάχιστη ποινή την αναστολή της δυνατότητας εγγραφής του σε μαθήματα για ένα εξάμηνο, και επαύξηση της ποινής σε περίπτωση υποτροπής. Κατ’ εξαίρεση, εάν η φύση του μαθήματος ή/και της εξέτασης επιβάλλει τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών πέραν των συνήθων υπολογιστικών (calculators), ο διδάσκων μπορεί να ανακοινώνει την μη εφαρμογή του άρθρου αυτού, αναλαμβάνοντας ο ίδιος την ευθύνη του ελέγχου του αδιαβλήτου, αφού προηγουμένως ενημερώσει τη Γραμματεία της Σχολής και τους επιτηρητές.
*

Attached file

7 years, 4 months ago. 22:42:23, 19-1-2016.