Ελληνικά

Ανακοίνωση για την έκτακτη εξέταση εαρινών μαθημάτων

Διευκρινίζεται ότι η ημέρα και ώρα της έκτακτης εξέτασης των εαρινών μαθημάτων επιλογής ή κατευθύνσεων, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο εκδοθέν πρόγραμμα, θα αποφασίζεται και θα ανακοινώνεται στο σύστημα mycources από τους διδάσκοντες μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί για εξέταση.

Ομοίως και για εαρινά μαθήματα που έχουν περιληφθεί στο πρόγραμμα, αλλά ο αριθμός των φοιτητών που θα δώσουν εξέταση δεν υπερβαίνει τους 10, οι διδάσκοντες μπορούν να μεταβάλλουν την ημερομηνία και ώρα μετά από συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους φοιτητές.

4 years, 1 month ago. 11:45:10, 26-1-2016.