Ελληνικά

Αίτηση για επιλογή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής

Καλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για επιλογή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής από 31/10/2016 έως 11/11/2016. Οι αιτήσεις γίνονται και ηλεκτρονικά.

Το ίδιο διάστημα ισχύει και για τις αιτήσεις για αλλαγή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Δικαίωμα για υποβολή αίτησης έχουν μόνο οι φοιτητές που οφείλουν έως και 10 μαθήματα.

Attached files

3 years, 11 months ago. 16:34:22, 24-10-2016.