Ελληνικά

Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους διδάκτορες

Στόχος της προκήρυξης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα.

Το πρόγραμμα αποτελεί την πρώτη δράση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και αποσκοπεί στη χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της Διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή/και σε Ερευνητικά Κέντρα συνεργαζόμενα με ΑΕΙ, στην Ελλάδα.

Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Α.Ε.Ι. του Υ.Δ.

Το μηνιαίο ύψος της υποτροφίας του Υποψήφιου Διδάκτορα ανέρχεται σε εννιακόσια ευρώ (900€).

Η διάρκεια της χρηματοδότησης είναι έως 3 έτη (36 μήνες). Η υποβολή της αίτησης _γίνεται από τον Υποψήφιο Διδάκτορα ηλεκτρονικά_ και είναι δυνατή από την 1η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 08:00 έως και την 30η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 17:00.

Πληροφορίες Ε. ΔΕιΛ. / Τμήμα ΕΣΠΑ, Π. Καραγκιοζοπούλου, τηλ 210 7721782

3 years, 10 months ago. 20:31:08, 12-11-2016.