Ελληνικά

Ανακοίνωση μετεγγραφών

Καλούνται όσοι συμπεριλαμβάνονται στον συμπληρωματικό ονομαστικό πίνακα των αιτούντων μετεγγραφή στην Σχολή Πολιτικών Μηχανικών υπαγομένων στις περιπτώσεις της παρ. 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 όπως προσδιορίστηκε με την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 143456/ΖΑ1/16-9-2015 «Μεταφορά Θέσεων Φοιτητών» ακαδ. έτους 2015-16 να προσέλθουν εντός πέντε εργασίμων ημερών από 29-2-2016 έως και 4-3-2016, προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτούμενου εκπροσώπου τους στη Γραμματεία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών προσκομίζοντας όλα τα δικαιολογητικά που έχουν δεσμευτεί με την αίτησή τους ότι θα υποβάλουν

4 years, 9 months ago. 14:22:39, 26-2-2016.