Ελληνικά

Απόφαση ΓΣ: Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων Αποτίμησης Διδασκόντων και Μαθημάτων

Η ΓΣ της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών (συνεδρίαση 15/3/2016) λαμβάνοντας υπόψη σχετική εισήγηση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών με θέμα «Δημοσιοποίηση αξιολόγησης μαθημάτων» και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφάσισε ομόφωνα ότι:

Τα αποτελέσματα της Αποτίμησης Διδασκόντων και Μαθημάτων, βάσει των σχετικών ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι φοιτητές, θα δημοσιοποιούνται σε όλους τους διδάσκοντες και φοιτητές της Σχολής υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Ο διδάσκων δεν έχει εγγράφως ζητήσει από τη Γραμματεία της Σχολής, εντός ευλόγου διαστήματος από την αρχή του εξαμήνου, την εξαίρεσή του από τη δημοσιοποίηση.

  2. Ο αριθμός των φοιτητών που συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια υπερβαίνει το 40% του αριθμού των προτοεγγραφόμενων φοιτητών στο μάθημα.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από το τρέχον εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16.

3 years, 7 months ago. 12:05:54, 16-3-2016.