Ελληνικά

ΕΛΣΤΑΤ Δελτίο Φοιτητή ΣΕ11

Όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο είτε εγγράφως, είτε μέσω της ηλεκτρονικής τους εγγραφής, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στη συμπλήρωση του και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login_1617.jsp . Ο τρόπος της έγγραφης συμπλήρωσης παραμένει για τους φοιτητές που το προτιμούν.

4 years ago. 17:05:32, 20-9-2016.