Ελληνικά

Ετήσια Έκθεση Απολογισμού του Κοσμήτορα της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών - Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16

Περίληψη

Το διαρρεύσαν ακαδημαϊκό έτος ολοκληρώθηκε σύμφωνα το ακαδημαϊκό ημερολόγιο. Προβλήματα δημιούργησε η εξωτερική (πολιτική) επιβολή διπλής εξεταστικής περιόδου, αλλά η Σχολή αντέδρασε εισάγοντας ρυθμίσεις που οχυρώνουν κατά το δυνατό την ποιότητα των σπουδών. Έγιναν σημαντικά βήματα ενίσχυσης της δημοκρατίας στη λειτουργία της Σχολής και προστασίας της από βίαιες ενέργειες. Η αποσαφήνιση θεσμικών θεμάτων καθώς και η χρήση τεχνολογιών πληροφορικής βοήθησαν τη λειτουργία της Σχολής, τη διαφάνεια και τη δημοκρατία. Προχώρησε σημαντικά η μελέτη του προγράμματος σπουδών με στόχο την ανανέωσή του, που αναμένεται να υλοποιηθεί κατά το τρέχον έτος. Έγιναν κάποια πρώτα βήματα για την ανάπτυξη της στρατηγικής της Σχολής. Για πρώτη φορά στη μνημονιακή περίοδο η Σχολή προκήρυξε νέες θέσεις ΔΕΠ.

Η έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα (με λευκή ψήφο του Κοσμήτορα) ως προς τα πεπραγμένα από τη ΓΣ της Σχολής στη συνεδρίασή της στις 27/9/2016.

Attached file

6 years, 8 months ago. 19:58:47, 27-9-2016.