Ελληνικά

Ομαλή κατανομή του φόρτου εργασίας των φοιτητών στα εξάμηνα

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο σωστός προγραμματισμός της εκτέλεσης του προγράμματος σπουδών και η ομαλή κατανομή του φόρτου εργασίας των φοιτητών ανά εξάμηνο, τόσο ανά μάθημα του εξαμήνου, όσο και χρονικά, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών (ΕΠΣ), προωθούνται (σε δοκιμαστική φάση) τα ακόλουθα μέτρα.

  1. Για κάθε εξάμηνο έχει οριστεί ένα υπεύθυνο μέλος της ΕΠΣ, με το οποίο οι διδάσκοντες και οι φοιτητές θα επικοινωνούν για τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

  2. Επίσης προσκαλούνται οι φοιτητές να ορίσουν έναν (τουλάχιστον) υπεύθυνο φοιτητή ανά εξάμηνο (ή να δηλώσουν συμμετοχή σε εθελοντική βάση) για τη συνεργασία με το μέλος της ΕΠΣ για τον προγραμματισμό και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων του εξαμήνου τους.

  3. Οι αρμόδιοι καθηγητές και φοιτητές αναφέρονται στο σχετικό λογιστικό φύλλο Στο ίδιο φύλλο θα καταγράφονται από τους συντονιστές των μαθημάτων οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες (όπως ενδιάμεσες εξετάσεις, ασκήσεις και θέματα που παραδίνονται από τους φοιτητές). Οι διδάσκοντες φροντίζουν να ο είναι εύλογος ο φόρτος των φοιτητών και ισορροπημένος για όλα τα μαθήματα. Ο στόχος είναι, μέσω του λογιστικού φύλλου να υπάρξει αυτορρύθμιση και, σε τυχόν προβλήματα, παρέμβαση της ΕΠΣ για τη λύση τους.

Σχετικά υπενθυμίζονται οι ακόλουθες διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του ΕΜΠ.

2.9 Ενίσχυση των ενδιάμεσων εκπαιδευτικών δοκιμασιών

α) Ενσωμάτωση, στις επιμέρους εκπαιδευτικές διαδικασίες κάθε μαθήματος, ατομικών για κάθε φοιτητή εργασιών, με έλεγχο και βαθμολόγηση από τον διδάσκοντα, ή και ενδιάμεσων εξεταστικών δοκιμασιών.

β) Η βαθμολογική βαρύτητα των ως άνω κατ’ ελάχιστο θα αντιστοιχεί στο 30% του τελικού βαθμού του μαθήματος και ο φοιτητής τις επιλέγει ως σύνολο.

γ) Οι φοιτητές, λαμβανομένου υπόψη και του παρακάτω εδαφίου ε, εφόσον το δηλώσουν έγκαιρα στο συντονιστή του μαθήματος δύνανται να προσέλθουν στην τελική εξέταση του μαθήματος, χωρίς να ληφθεί υπόψη η ενδιάμεση εξεταστική δοκιμασία.

δ) Στο μέτρο της συμμετοχής τους στην ενδιάμεση εκπαιδευτική διαδικασία, οι φοιτητές μπορούν να διατηρήσουν το αποκτηθέν ποσοστό επί του τελικού βαθμού και για το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

ε) Η εξειδίκευση και οι ιδιαιτερότητες ανά μάθημα, με ενδεχόμενες διαφοροποιήσεις αλλά στο πνεύμα των παραπάνω και της σχετικής νομοθεσίας, ρυθμίζονται με αποφάσεις της Γ.Σ. του Τμήματος που δημοσιεύονται στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών του Τμήματος

3.5.γ.1 Η πολιτική του Ε.Μ.Π. στο εξεταστικό σκέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας συνίσταται στην συνεχή παρακολούθηση, ενίσχυση και αξιολόγηση της προόδου του φοιτητή, με την ενεργοποίησή του καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων, συνοψίζεται δε στην παράγραφο 2.9 του παρόντος άρθρου (ενίσχυση των ενδιάμεσων εκπαιδευτικών δοκιμασιών).

Δ. Κουτσογιάννης

Κοσμήτορας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2017-10-30: Κατόπιν διαμαρτυρίας του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου διαγράφηκε στην ανακοίνωση η φράση που αφορά εθελοντική συμμετοχή φοιτητών.

1 year, 8 months ago. 14:08:41, 26-10-2017.