Ελληνικά

Double Degree NTUA - ENPC Announcement

Καλούνται οι σπουδαστές και σπουδάστριες του 5ου ή μεγαλύτερων εξαμήνου που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα απόκτησης διπλού διπλώματος των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και της Ecole de Ponts et Chaussees - Paris Tech να υποβάλουν τη σχετική αίτηση(βλ. συνημμένο) εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Γραμματεία μέχρι την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017.

Κριτήρια Αποκλεισμού και Επιλογής Σπουδαστών/ριών

1) Κριτήρια αποκλεισμού

  • Να έχουν πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας (κατ' ελάχιστον πτυχίο DELF B1)),

  • Να έχουν το πολύ έως 2 χρωστούμενα μαθήματα στο τέλος του 5ου εξαμήνου.

2) Κριτήρια κατάταξης

α. Μ.Ο. βαθμολογίας μαθημάτων Σχολής

β. Επίπεδο και βαθμός πτυχίου γαλλικής γλώσσας (σε περίπτωση
ισοβαθμίας στο α)

Διαδικασία Επιλογής

Δεκέμβριος 2016: Ανακοίνωση για υποβολή υποψηφιοτήτων

24 Φεβρουαρίου 2017: Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στη Σχολή ΠΜ ΕΜΠ από τους ενδιαφερόμενους σπουδαστές/ριες

3 Μαρτίου 2017: Επιλογή έως 5 σπουδαστών/ριών από την Επιτροπή Διεθνών Συνεργασιών της Σχολής, σε κατάταξη με βάση τα παραπάνω προκαθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια

17 Μαρτίου 2017: Υποβολή στη Σχολή ΠΜ ΕΜΠ του πλήρους φακέλου αίτησης από τους/τις επιλεγέντες/είσες σπουδαστές/ριες

24 Μαρτίου 2017: Αποστολή των συμπληρωμένων αιτήσεων και της πρότασης της Σχολής ΠΜ ΕΜΠ στην École des Ponts ParisTech, με κατάταξη των σπουδαστών/ριών

Επισημαίνεται η δυνατότητα μερικής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Erasmus+.

2 years, 4 months ago. 11:44:48, 23-2-2017.