Ελληνικά

Εξαιρετικά μειωμένη η φοιτητική συμμετοχή στην αξιολόγηση μαθημάτων / διδασκόντων (Χ.Ε. 2016-17)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το ΕΜΠ και ιδιαίτερα η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών έδωσε μεγαλύτερη προσοχή στην αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων από τους φοιτητές. Συγκεκριμένα η Σχολή αποφάσισε να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (υπό τον όρο ότι η φοιτητική συμμετοχή είναι επαρκής δηλ. φτάνει ή ξεπερνά το 40% του αριθμού των πρωτοεγγραφόμενων φοιτητών ανά μάθημα), ενώ (με προσωπική εργασία μου, μη υποστηριζόμενη από τα συστήματα πληροφορικής του ΕΜΠ) έγινε επεξεργασία των αποτελεσμάτων και δημοσίευση όποιων συμπερασμάτων μπορούσαν να εξαχθούν. Το μέτρο της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το εαρινό εξάμηνο του 2015-16.

Παρά τις προσπάθειες αυτές, η συμμετοχή των φοιτητών στην αξιολόγηση το χειμερινό εξάμηνο του 2016-17 ήταν εντυπωσιακά χαμηλή, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.


Έτος/Εξάμηνο

Μέγιστο πλήθος απαντήσεων

Μέσο πλήθος απαντήσεων ανά μάθημα και διδάσκοντα

2014-15 Χειμερινό

1495

9.9

2014-15 Εαρινό

492

4.8

2015-16 Χειμερινό

611

4.0

2015-16 Εαρινό

656

6.4

2016-17 Χειμερινό

480

3.2


Παρατηρείται ότι το διαρρεύσαν εξάμηνο ο μέσος αριθμός απαντήσεων ανά μάθημα και διδάσκοντα υποδιπλασιάστηκε, σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Από την ως τώρα εμπειρία μου καταλήγω στο συμπέρασμα ότι ο μέσος αριθμός απαντήσεων ανά μάθημα και διδάσκοντα θα πρέπει να έχει μια ελάχιστη τιμή 5 για να μπορούν να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω ερωτηματολόγια δεν θεωρώ πως προσφέρουν στατιστική βάση για εξαγωγή συμπερασμάτων.

Υπενθυμίζω πως η Σχολή, μέσω της ΕΠΣ, της ΕΣΘ και του κοσμήτορα, έχει προτείνει, εκτός των παραπάνω, τη δημιουργία παράλληλου ερωτηματολογίου για τη Σχολή με άλλες ερωτήσεις που θα τις διατυπώσουν οι ίδιοι οι φοιτητές, σε συνεργασία με τις αρμόδιες επιτροπές, ώστε η συμπλήρωσή του να είναι πιο ελκυστική για τους φοιτητές.

Ευελπιστώ σε θετική ανταπόκριση των φοιτητών στις προτάσεις μας, ή σε δικές τους προτάσεις και πρωτοβουλίες.

Δ. Κουτσογιάννης

Σημείωση: Η οργάνωση της διαδικασίας και η συλλογή των ερωτηματολογίων γίνεται ανεξάρτητα από τη Σχολή. Αποτελεί ευθύνη της ΜΟΔΙΠ ΕΜΠ που προεδρεύεται από τον Αναπληρωτή Πρύτανη Καθηγ. κ. Δ. Παπαντώνη.

Attached file

  • Sygkentrwtika2016-17Xeimerino.pdf (377.4 KB):
    Τα στατιστικά στοιχεία όλων των απαντήσεων όπως αυτόματα προέκυψαν από το ηλεκτρονικό σύστημα της αξιολόγησης.

6 years, 6 months ago. 12:09:21, 12-3-2017.