Ελληνικά

Δήλωση τομέα εκπόνησης διπλωματικής

Καλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για επιλογή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας από 24/4/2017 έως 12/5/2017. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (grades@civil.ntua.gr)

Το ίδιο διάστημα ισχύει και για τις αιτήσεις για αλλαγή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Δικαίωμα για υποβολή αίτησης έχουν μόνο οι φοιτητές που οφείλουν έως και 10 μαθήματα.

Attached files

5 years, 1 month ago. 10:43:41, 13-4-2017.