Ελληνικά

Αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων από φοιτητές - εαρινό εξ. 2016-17

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της Σχολής να ενθαρρύνει τους φοιτητές να συμμετέχουν στην αξιολόγηση μαθημάτων και διδασκόντων (βλ. προηγούμενες ανακοινώσεις στους παρακάτω συνδέσμους) η συμμετοχή για το εαρινό εξάμηνο του 2016-17 ήταν πενιχρή. Σε συνολικό αριθμό 102 συνδυασμών διδάσκοντα-μαθήματος, υπήρξαν περί τις 280 απαντήσεις (βλ. συνημμένο συγκεντρωτικό πίνακα), δηλαδή κάτω από 2.8 απαντήσεις ανά μάθημα και διδάσκοντα κατά μέσο όρο, με τυπική τιμή 1.

Κατά συνέπεια τα ερωτηματολόγια δεν είναι αξιοποιήσιμα για συναγωγή συμπερασμάτων, παρόλο που λίγοι φοιτητές κοπίασαν να γράψουν εμπεριστατωμένα και λεπτομερή σχόλια και προτάσεις για ορισμένα μαθήματα.

Πιστεύω ότι το όλο σύστημα χρειάζεται σχεδιασμό εξ υπαρχής ώστε να γίνει απλούστερο και ελκυστικό, διαφορετικά ματαιοπονούμε.

Δ. Κουτσογιάννης

Attached file

5 years, 8 months ago. 11:36:23, 07-9-2017.