Ελληνικά

Δήλωση Τομέα Διπλωματικής Εργασίας

Καλούνται οι τελειόφοιτοι φοιτητές να υποβάλουν αίτηση για επιλογή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας από 12-23/11/2018. Οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικα ηλεκτρονικά grades@civil.ntua.gr

Το ίδιο διάστημα ισχύει και για τις αιτήσεις για αλλαγή Τομέα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Δικαίωμα για υποβολή αίτησης έχουν μόνο οι φοιτητές που οφείλουν έως και 10 μαθήματα.

1 year ago. 11:36:13, 08-11-2018.