Ελληνικά

Παράταση αιτήσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για Βρ. Μεταφορών ΕΕΣΥΜ "Δημ. Τσαμπούλας"

Προκειμένου να διευκολυνθεί η υποβολή ώριμων προτάσεων (ομαδικών ή μεμονωμένων) εντός εργάσιμων ημερών, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό για το Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ “Δημήτριος Τσαμπούλας” ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018, ορίζεται η Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018, μετά την πάροδο της οποίας δεν θα γίνουν δεκτές άλλες προτάσεις.

1 year, 11 months ago. 14:26:44, 27-2-2018.