Ελληνικά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτορικές σπουδές περιόδου Μαρτίου 2018

Κατόπιν της απόφασης της ΓΣ της Σχολής (συν. 20-3-2018), προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για διδακτορικές σπουδές στη Σχολή να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους.

Προθεσμία: Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018

Τρόπος υποβολής: Συμπλήρωση και υποβολή εντύπου (βλ. σχετικό σύνδεσμο) μαζί με τα αναφερόμενα σε αυτό συνημμένα. Για τη συμπλήρωσή του εντύπου οι ενδιαφερόμενοι ενθαρρύνονται να συνεργαστούν με μέλη ΔΕΠ (κατά προτίμηση τους προτεινόμενους ως επιβλέποντες Καθηγητές).

Θεσμικό πλαίσιο: Νόμος 4485/2017 και Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών (ΚΔΣ) της Σχολής (βλ. σχετικό σύνδεσμο).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης: (α) Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (β) Διπλωματούχοι Μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων και (γ) πτυχιούχοι άλλων Σχολών που είναι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ή Master, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στον ΚΔΣ.

Γνωστικά αντικείμενα: Επιστήμη και τεχνολογία του Πολιτικού Μηχανικού (βλ. ανάλυση στο ΦΕΚ των αντικειμένων της Σχολής στον σχετικό σύνδεσμο) καθώς και διεπιφάνειες με άλλες επιστημονικές περιοχές.

Τρόπος επιλογής: Όπως καθορίζεται στον ΚΔΣ.

Μέγιστος αριθμός υποψηφίων διδακτόρων: 40.

Ο Κοσμήτορας

Δ. Κουτσογιάννης

4 years, 2 months ago. 11:33:30, 21-3-2018.