Ελληνικά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη (αμισθί) Διδακτόρων για το ακαδ. έτος 2018-19

Διευκρίνιση: Η πρόσκληση απευθύνεται κυρίως σε μεταδιδάκτορες που εξακολουθούν να απασχολούνται ερευνητικά στο ΕΜΠ, μετά την ολοκλήρωση των διδακτορικών σπουδών τους και μέχρι μία πενταετία, αμειβόμενοι στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων στο ΕΜΠ. Δεδομένου ότι η κρατική επιχορήγηση των εκπαιδευτικών διαδικασιών της Σχολής είναι πενιχρή, ενώ υπάρχουν ερευνητικά προγράμματα που καθένα τους μπορεί να υπερβαίνει κατά πολύ τον προϋπολογισμό ολόκληρης της Σχολής, επιδιώκεται να ωφεληθεί οικονομικά έμμεσα η εκπαίδευση στη Σχολή από τα ερευνητικά προγράμματα, εφόσον βέβαια υπάρχει σχετική πρόθεση του μεταδιδάκτορα, συμφωνία του επιστημονικού υπεύθυνου του προγράμματος και συμβατότητα με τους κανόνες εκπόνησης των ερευνητικών προγραμμάτων. Ο όρος "αμισθί" αναφέρεται σε μη υποχρέωση της Σχολής καθεαυτήν να καταβάλει αντιμισθία, για την οποία δεν έχει δυνατότητα. Δεν υποδεικνύει την μη πληρωμή των ενδιαφερόμενων, αλλά ενθαρρύνει την έμμεση ωφέλεια με άτυπη μεταφορά πόρων από την έρευνα στην εκπαίδευση.

Attached files

5 years, 4 months ago. 15:05:42, 24-5-2018.