Ελληνικά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ 407/80

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για πρόσληψη ως διδάσκοντες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, για το ακαδ. έτος 2018-2019, σύμφωνα με τη συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλουν αίτηση, στη Γραμματεία της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών από τις 11.1.2019-25.1.2019 η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι θέσεις αφορούν τη διδασκαλία των μαθημάτων:

  1. Οπλισμένο Σκυρόδεμα Ι

  2. (α) Ακτομηχανική, (β) Θαλάσσια Υδραυλική και Λιμενικά Έργα, (γ)Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων, (δ) Εργα Ανοικτής Θάλασσας

  3. Οργάνωση και Ασφάλεια Εργοταξίων – Δομικές Μηχανές.

Attached files

5 months, 1 week ago. 14:30:41, 11-1-2019.